artykuł nr 1

Uchwała Nr 5/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.

Uchwała Nr 5/I/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 28 stycznia 2004r.

 

W sprawie: nabycia działki nr 4831/13 o pow. 0.0010 ha położonej w Cieszanowie.

 

W wykonaniu postanowień art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 póz . 1591 z 2001 roku z późn. zm. /

 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia:

 

§  l

Nabyć na własność Gminy Cieszanów działkę nr 4831/13 o pow. 0.0010 ha od P. Józefa Mazurka zam. Nowe Brusno 63 gm. Horyniec Zdrój .

 

§ 2

Działkę powyższą przeznacza się Na poszerzenie drogi zgodnie z MPO .

 

§ 3

Podać do publicznej wiadomości wykaz nabywanej nieruchomości poprzez wywieszenie w okresie 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów .

 

§ 4

Wartość nabywanej nieruchomości zostanie ustalona podczas negocjacji strony zbywającej i nabywającej.

 

§5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowy przyjęty - na tablicy ogłoszeń.