artykuł nr 1

Uchwała Nr 3/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.

Uchwała Nr 3/I/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 28 stycznia 2004r.

 

w sprawie: przeprowadzenia referendum gminnego, dotyczącego przejęcia przez Gminę Cieszanów od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych.

 

Na podstawie art.9 ust.1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym /Dz U. Nr 88 z 2000 r., póz.985 ze zmianami/ oraz art.Ga ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. Nr 132 z 1996 r., poz.622 ze zmianami/

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przeprowadzić referendum gminne w sprawie przejęcia przez Gminę Cieszanów od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych.

§ 2

Ustala się pytanie w referendum: „Czy jesteś za tym, aby gmina od dnia 1 lipca 2004 r. przejęła od właścicieli nieruchomości obowiązki w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych".

§ 3

Ustala się termin przeprowadzenia referendum na dzień 13 czerwca 2004r.

 

§ 4

Ustala się kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się wzór karty do głosowania, określony w Załączniku Nr 2 do uchwały.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, przy czym podlega ponadto bezzwłoczne tj. rozplakatowaniu lub ogłoszeniu w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Załączniki:
Załącznik Nr 142 KB