artykuł nr 1

Uchwała Nr 2/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r.

Uchwała Nr 2/I/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 28 stycznia 2004r.

 

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy.

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 3 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami/ i art.3, art.4, art.5 art.6 ust.1, ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 1996, Nr 132, poz. 622 ze zmianami/, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala, co następuje:

 

§1

Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy, określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

§4

Traci moc Uchwała Nr 32/III/97 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 24 czerwca 1997r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy

 

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Załączniki:
Załącznik Nr 190 KB