artykuł nr 1

Uchwała Nr 35/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.

Uchwała Nr 35/VI/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 25 czerwca 2004r.

 

w sprawie: nieodpłatnego przydziału drewna

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 1. art. 45 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym  /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142. póz. 1591 z późniejszymi zmianami/

 

Rada Miejska w Cieszanowie
postanawia

 

§1

 

  I.   Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Nowe Sioło:

1.   4 nr drewna tartacznego Panu Wacławowi Szacoń zam. Nowe Sioło na remont spalonego budynku gospodarczego

2.   10 mp drewna opałowego dla parafii rzymskokatolickiej na ogrzewanie kościoła
w Nowym Siole.

II.   Przydzielić nieodpłatnie na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów 10 mp drewna opałowego na ogrzewanie budynku plebani (części katechetyczne -administracyjnej) parafii rzymskokatolickiej w Cieszanowie.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty t.j. na tablicy ogłoszeń UMiG Cieszanów.