artykuł nr 1

Uchwała Nr 33/VI/2004 z dnia 25 czerwca 2004r.

Uchwała Nr 33/VI/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 25 czerwca 2004 r.

 

w sprawie: powołania Komisji ds. Opracowania Planu Rozwoju Lokalnego.

 

Na podstawie art. 21 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia

 

§ l

Powołać Komisję Doraźną ds. Opracowania Planu Rozwoju Lokalnego.

§2

Wybrać następujący skład osobowy Komisji:

1.   Radni Rady Miejskiej w Cieszanowie – wszyscy

2.   Przewodniczący Organu Wykonawczego Jednostek Pomocniczych miasta i gminy Cieszanów – wszyscy

3.   Dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta i gminy Cieszanów – wszyscy

4.   Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów mgr Zdzisław Zadworny

5.   Pan Roman Sopel

6.   Pan mgr inż. Krzysztof Krzemiński

7.   Pan mgr Wiesław Kudyba

8.   Pani Ewa Szabatowska

9.   Pan mgr inż. Andrzej Szymanowski

10.  Pan mgr Wojciech Wolanin

11.  Pan Tadeusz Pokrywka

12.  Pani Marcin Ważny

13.  Pani Joanna Dorota.

 

§3

Celem działania Komisji jest zaopiniowanie Planu Rozwoju Lokalnego.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik Nr 131 KB