artykuł nr 1

Uchwała Nr 31/V/2004 z dnia 14 maja 2004r.

Uchwała Nr 31/V/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 14 maja 2004r.

 

w sprawie: nieodpłatnego przydziału drewna

 

Działając na podstawie art. 18 ust. l. art. 45 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami

 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia

§1

Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Gorajec 3 m3 drewna tartacznego - dębu na wykonanie słupków7 celem ogrodzenia miejscowej cerkwi.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń UMiG Cieszanów.