artykuł nr 1

Uchwała Nr 30/V/2004 z dnia 14 maja 2004r.

Uchwała Nr 30/V/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 14 maja 2004r.

 

w sprawie powołania Terytorialnej Komisji ds. Referendum Gminnego, dotyczącego przejęcia przez gminę Cieszanów od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, zarządzonego na dzień 13 czerwca 2004r. Uchwałą Nr 3/1/2004 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 stycznia 2004 r.

 

 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 49 ust. 2 pkt. 2 i art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym /Dz. U. z 2000 r. Nr 88, póz. 985 z późn. zm./

 

RADA MIEJSKA W CIESZANOWIE

uchwala, co następuje:

 

Ustala się,  Terytorialna Komisja ds. Referendum składać się będzie z 6- ciu osób.

 

§2

Powołuje się następujące osoby w skład Terytorialnej Komisji ds. Referendum:


l . Babik Józef, zam. Dachnów 338

2. Kulczycka Helena ,  zam. os. Armii Krajowej 3/21

3. Zaborniak Tadeusz,  zam. Nowe Sioło 40 a

4. Ważna Helena,    zam. Dachnów os. 5/1

5. Ryszard Wilusz,    zam. ul. Sikorskiego 2, Cieszanów

6. Żuk Ryszard,  zam. Żuków 36

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.