artykuł nr 1

Uchwała Nr 27/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.

Uchwała Nr 27/IV/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 29 kwietnia 2004r.

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

 Działając na podstawie art.l8, ust.2, pkt 9, lit. c - o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz.U. nr 16 poz.95 z późniejszymi zmianami/ oraz art.8 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 - Prawo Budżetowe /jednolity tekst Dz.U. z 1993 r nr 72 poz.344/

RADA MIEJSKA

postanawia:

 

§ l

Zaciągnąć kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa (modernizacja) zbiorników wyrównawczych w Nowym Siole” wysokości 74 500 zł.

 

§ 2

Kredyt zostanie zaciągnięty w Wojewódzkim Funduszu Ochronny Środowiska w Rzeszowie na okres dwu lat.

§ 3

Spłata kredytu wraz z odsetkami zostanie pokryta z dochodów budżetowych podatkowych w latach 2005 - 2006.

§ 4

Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 5

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Budżetowej.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie.