artykuł nr 1

Uchwała Nr 25/IV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.

Uchwała Nr 25/IV/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 29 kwietnia 2004r.

 

w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr 84/X/2003 z dnia 20.10.2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkalno - usługowego obejmującego działkę nr ewidencyjny gruntów 2278 \v Cieszanowie oraz przyległej drogi powiatowej - nr ewidencyjny 2276.

 

 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia:

§1

 

Uchylić własną uchwałę nr 84/X/2003 z dnia 20-10-2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkalno-usługowego obejmującego działkę nr ewidencyjny 2278 w Cieszanowie oraz przyległej drogi powiatowej - nr ewidencyjny 2276.

 

§2

Obszar terenu objęty uchyloną uchwałą określa załącznik graficzny Nr l w skali l : 1000, który jest integralną częścią niniejszej uchwały.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.