artykuł nr 1

Uchwała Nr 21/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.

Uchwała Nr 21/III/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 19 marca 2004r.

 

w sprawie wyboru członków komisji dyscyplinarnej I instancji orzekającej w sprawach odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej pracowników samorządowych Urzędu Miasta
i Gminy w Cieszanowie.

 Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
/t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, póz. 1593 z późn. zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm./

 

Rada Miejska w Cieszanowie
uchwala co następuje:

 

§1

Ustala się 6 - cio osobową liczbę członków komisji dyscyplinarnej I instancji.

§2

Wybiera się następujących członków komisji dyscyplinarnej I instancji orzekającej
w sprawach odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej pracowników samorządowych Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie:

 

  1. Wiesław Kudyba
  2. Ewa Szabatowska
  3. Helena Ważna
  4. Teresa Steczkiewicz
  5. Maria Zarębska
  6. Jerzy Szajowski

 

§3

Mandaty członków komisji obowiązują do końca kadencji Rady.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.