artykuł nr 1

Uchwała Nr 20/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.

Uchwała Nr 20/III/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 19 marca 2004r.

w sprawie zasad dokonywania ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie

 

 Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1593 z późn zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm./

 

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala co następuje:

 

§1

Wprowadza się zasady dokonywania ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.