artykuł nr 1

Uchwała Nr 17/III/2004 z dnia 19 marca 2004r.

Uchwała Nr 17/III/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 19 marca 2004r.

w sprawie: ustalenia stawek za korzystanie z pastwisk mienia komunalnego

 

Działając na podstawie art. 7 ust. l pkt. l art. 18 ust. l i art.48 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 z póz. zm.) po zapoznaniu się ze stanowiskiem zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach.

 

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia:

§1

Opłata pastwiskowa na pastwiskach mienia komunalnego we wsiach. Dachnów, Folwarki, Niemstów, Nowy Lubliniec, Stary Lubliniec, Żuków składa się z kosztów poniesionych na danym obiekcie.

§2

Do końca maja 2004r. sołtysi winni przedłożyć wykaz zwierząt pasących się na pastwiskach mienia komunalnego. Wykaz sołtysi mają obowiązek wywiesić na tablicy ogłoszeń w swojej miejscowości oraz przekazać do tutejszego Urzędu.

§3

Za wykonanie niniejszej Uchwały czyni się odpowiedzialnym Burmistrza Miasta I Gminy
w Cieszanowie a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Budżetowej.

§4

Traci moc Uchwala Nr 22/11/2003 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 marca 2003r.

§5

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie i wchodzi
w życie po upływie 7 dnia od daty obwieszczenia.