artykuł nr 1

UCHWAŁA nr 29/IV/2004 z 29 kwietnia 2004r.

UCHWAŁA Nr 29/IV/2004

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

 

 

w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Cieszanów.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. l, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o  samorządzie  gminnym / Dz.U.  z 2001 r. Nr  142, poz.1591 z póź. zm./ oraz art.3 ust. l i art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca  2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu  ścieków / Dz.U.  Nr 72, poz.747 z póz. zm./.

 

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Cieszanów, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Cieszanowie.

 

§ 3

Zobowiązuje się Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne do podania treści taryfy do wiadomości odbiorcom usług i opublikowania w prasie lokalnej.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.