artykuł nr 1

Zarządzenie nr 1 w sprawie ryczałtu biurowego i środków higieny osobistej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
Zarządzenie nr 2 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna opałowego
Zarządzenie nr 3 w sprawie wyznaczenia  osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
Zarządzenie nr 4 w sprawie odwołania zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
Zarządzenie nr 5 w sprawie powołania zastępcy Burmistrza i Miasta Gminy Cieszanów.
Zarządzenie nr 6 w sprawie powołania Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Sołtysów zarządzonych na 30 stycznia 2011r
Zarządzenie nr 7 w sprawie upoważnienia zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Zarządzenie nr 8 w sprawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zawartych w prowadzonej dokumentacji dotyczącej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.
Zarządzenie nr 9 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa praca wobec Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
Zarządzenie nr 10 w sprawie zbycia działek nr: - 1087 o pow. 0,22 ha położoną w miejscowości Kowalówka - 383/3 o pow. 0,0796 ha położoną w miejscowości Folwarki
Zarządzenie nr 11 w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach sołtysów zarządzonych na 30 stycznia 2011 r
Zarządzenie nr 12 w sprawie powołania okręgowej Komisji Wyborczej
Zarządzenie nr 13 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu Programu Współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2011
Zarządzenie nr 14 w sprawie zarządzenia wyborów Rad Sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Cieszanów
Zarządzenie nr 15 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok
Zarządzenie nr 16 w sprawie przyjęcia rocznego harmonogramu realizacji zadań wynikających z dokumentów strategicznych miasta i gminy Cieszanów o horyzoncie czasowym dłuższym niż 1 rok, oraz powołania zespołu zadaniowego ds. monitoringu i aktualizacji
Zarządzenie nr 17 w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, wskazania wyjątków od jego stosowania oraz określenia listy rodzaju przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny
Zarządzenie nr 18 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie
Zarządzenie nr 19 w sprawie udzielenia pożyczki Lokalnej Grupie Działania ?Serce Roztocza"
Zarządzenie nr 20 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok
Zarządzenie nr 21 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Miasta i Gminy Cieszanów w 2011
Zarządzenie nr 22 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok
Zarządzenie nr 23 w sprawie powołania Komisji dokonującej zniszczenia oświadczeń o niekaralności złożonych w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w związku z przygotowywaniem PSR 2010 i NSP 2011 przez kandydatów na rachmistrzów spisowych
Zarządzenie nr 24 w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów
Zarządzenie nr 25 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
Zarządzenie nr 26 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
Zarządzenie nr 27 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna
Zarządzenie nr 28 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna tartacznego
Zarządzenie nr 29 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Cieszanów za 2010 r
Zarządzenie nr 30 w sprawie ustalenia w 2011 roku maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszanów
Zarządzenie nr 31 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 65/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów z późn. zm.
Zarządzenie nr 32 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów na rok 2011 oraz w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu
Zarządzenie nr 33 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok
Zarządzenie nr 34 w sprawie przeprowadzenia kontroli
Zarządzenie nr 35 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego w których jako strona występuje pracownik Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
Zarządzenie nr 36 w sprawie obniżenia ceny zbycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2366 o pow. 0,0213 ha objętej KW 12680 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, zabudowanej budynkiem byłej zlewni mleka, położonej w obrębie geodezyjnym Cieszanów
Zarządzenie nr 37 w sprawie obniżenia ceny zbycia nieruchomości inwestycyjnej składającej się z trzech działek o nr ewid. 320/98, 320/99, 320/100 o łącznej powierzchni 6557 m2 zabudowanej budynkiem hotelowym, położonej w obrębie geodezyjnym Stary Lubliniec
Zarządzenie Nr 38 w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały prawo do zawarcia umowy oraz o wysokości dotacji na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Cieszanów w 2011 roku.
Zarządzenie nr 39 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok.
Zarządzenie nr 40 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok.
Zarządzenie nr 41 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok.
Zarządzenie nr 42 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2011 r.
Zarządzenie nr 43 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok
Zarządzenie nr 44 w sprawie obniżenia ceny zbycia nieruchomości inwestycyjnej składającej się z trzech działek o nr ewid. 320/98. 320/99, 320/100...
Zarządzenie nr 45 w sprawie obniżenia ceny zbycia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2366....
Zarządzenie nr 46 w sprawie przeprowadzenia badania zadowolenia klientów z usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie
Zarządzenie nr 47 w sprawie nieodpłatnego przydziały drewna tartacznego.
Zarządzenie nr 48 w sprawie wprowadzenia zmian w planach fnansowych jednostek budżetowych na 2011 r.
Zarządzenie nr 49 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wydania opinii o ofertach na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2011 r.
Zarządzenie nr 50 w sprawie regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy w Cieszanowie dla uczniów Gminy Cieszanów za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2010/2011.
Zarządzenie nr 51 w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2012 roku
Zarządzenie nr 52 w sprawie ogłoszenia drugiego twartego konkursu ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2011 r.
Zarządzenie nr 53 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
Zarządzenie nr 54 w sprawie terminu składania wniosków na zakup podręczników.
Zarządzenie nr 55 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok.
Zarządzenie nr 56 w sprawie ryczałtu biurowego i środków higieny osobistej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów
Zarządzenie nr 57 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie.
Zarządzenie nr 58 w sprawie powierzenia Skarbnikowi Miasta i Gminy Cieszanów obowiązków z zakresu gospodarki finansowej Gminy Cieszanów

Załączniki:
Zarządzenie 106_2011 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Kowalówka40 KB
Zarządzenie 105_2011 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok490 KB
Zarządzenie 104_2011 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok198 KB
Zarządzenie 103_2011 w sprawie powołania komisji do spraw wyceny pozostałych środków trwałych Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów41 KB
Zarządzenie 102_2011 w sprawie powołania gminnego koordynatora sprawującego nadzór nad przygotowaniem publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych41 KB
Zarządzenie 101_2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu oraz w sprawie powołania komisji do oceny wniosków240 KB
Zarządzenie 99_2011 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok257 KB
Zarządzenie 98_2011 w sprawie przeprowadzenia w formie spisu z natury inwentaryzacji okresowej składników majątku w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów208 KB
Zarządzenie 97_2011 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna opałowego32 KB
Zarządzenie 96_2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji garaży zlokalizowanych na gruntach gminnych36 KB
Zarządzenie 95_2011 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok226 KB
Zarządzenie 94_2011 w sprawie przyjęcia Projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Cieszanów na 2012 rokMB
Zarządzenie 93_2011 w sprawie obniżenia ceny zbycia nieruchomości40 KB
Zarządzenie 92_2011 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok393 KB
Zarządzenie 91_2011 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna opałowego30 KB
Zarządzenie 90_2011 w sprawie nieodpłatnego przydziału drewna opałowego35 KB
Zarządzenie 89_2011 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok203 KB
Zarządzenie 88_2011 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych203 B
Zarządzenie 87_2011 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Cieszanów141 KB
Zarządzenie 86_2011 w sprawie przeprowadznie konsultacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok464 KB
Zarządzenie 85_2011 w sprawie zmian do budzetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok120 KB
Zarządzenie 84_2011 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Cieszanów425 KB
Zarządzenie 83_2011 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok295 KB
Zarządzenie 82_2011 w sprawie obniżenia ceny zbycia nieruchomości40 KB
Zarządzenie 81_2011 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej81 KB
Zarządzenie 80_2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Cieszanowie185 KB
Zarządzenie 79_2011 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok207 KB
Zarządzenie 78_2011 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych61 KB
Zarządzenie 77_2011 w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu na okres kolejnych 2 lat szkolnych34 KB
Zarządzenie 76_2011 w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 75 z 2011 roku w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok195 KB
Zarządzenie 75_2011 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok226 KB
Zarządzenie 74_2011 w sprawie przedłozenia informacji z wykonania budżetu gminy Cieszanów za pierwsze półrocze 2011 rokuMB
Zarządzenie 73_2011 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej65 KB
Zarządzenie 72_2011 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej47 KB
Zarządzenie 71_2011 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej44 KB
Zarządzenie 70_2011 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu44 KB
Zarządzenie 69_2011 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego41 KB
Zarządzenie 68_2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32 z 2010 roku w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych70 KB
Zarządzenie 67_2011 w sprawie powołania koordynatora ds. obsługi informatycznej w Gminie Cieszanów70 B
Zarządzenie 66_2011 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych42 KB
Zarządzenie 65_2011 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok149 KB
Zarządzenie 64_2011 w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2011 rok175 KB
Zarządzenie 63_2011 w sprawie aktualizacji kart usługMB
Zarządzenie 62_2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego47 KB
Zarządzenie 61_2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego47 KB
Zarządzenie 60_2011 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 5265 KB
Zarządzenie 59_2011w sprawie aktualizacji kart usług547 KB
Zarządzenie 58129 KB
Zarządzenie 5755 KB
Zarządzenie 5632 KB
Zarządzenie 55131 KB
Zarządzenie 54213 KB
Zarządzenie 53MB
Zarządzenie 52156 KB
Zarządzenie 51362 KB
Zarządzenie 5079 KB
Zarządzenie 4956 KB
Zarządzenie 4868 KB
Zarządzenie 4734 KB
Zarządzenie 4694 KB
Zarządzenie 4544 KB
Zarządzenie 4443 KB
Zarządzenie 43169 KB
Zarządzenie 42155 KB
Zarządzenie 41166 KB
Zarządzenie 40138 KB
Zarządzenie 39176 KB
Zarządzenie 3865 KB
Zarządzenie 3743 KB
Zarządzenie 3645 KB
Zarządzenie 3548 KB
Zarządzenie 3441 KB
Zarządzenie 33187 KB
Zarządzenie 32226 KB
Zarządzenie 3172 KB
Zarządzenie 30100 KB
Zarządzenie 29MB
Zarządzenie 2832 KB
Zarządzenie 2731 KB
Zarządzenie 2631 KB
Zarządzenie 2533 KB
Zarządzenie 24619 KB
Zarządzenie 2344 KB
Zarządzenie 2291 KB
Zarządzenie 21776 KB
Zarządzenie 2098 KB
Zarządzenie 1943 KB
Zarządzenie 1847 KB
Zarządzenie 17110 KB
Zarządzenie 16212 KB
Zarządzenie 1573 KB
Zarządzenie 1465 KB
Zarządzenie 13494 KB
Zarządzenie 1233 KB
Zarządzenie 1141 KB
Zarządzenie1043 KB
Zarządzenie 934 KB
Zarządzenie 837 KB
Zarządzenie 735 KB
Zarządzenie 654 KB
Zarządzenie 542 KB
Zarządzenie 430 KB
Zarządzenie 335 KB
Zarządzenie 232 KB
Zarządzenie 132 KB