artykuł nr 1

Uchwała Nr XX/180/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 stycznia 2020 roku

UchwałaNr XXII/180/2020
Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 11 marca 2020 roku

 

w sprawie zmiany uchwaływ sprawie utworzenia i ustalenia organizacji
Punktu Przedszkolnego w Kowalówce

 

  Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 8 ust. 15 i art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz w związku
z § 1 pkt 1i § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017r. poz. 1657) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie utworzenia i ustalenia organizacji Punktu Przedszkolnego w Kowalówce, oraz
w Załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następującą zmianę: słowa „Kowalówka 20” zastępuje się słowami „Kowalówka 7”.

 

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów,a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

 

Adam Zaborniak

 

 

 

Załączniki:
skan dokumentu261 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XX/179/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 stycznia 2020 roku

 

Uchwała Nr XXII/179/2020

Rady Miejskiej w Cieszanowie

 z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie wyrażenia woliudzielenia pożyczki dla parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha w Cieszanowie na dofinansowanie zadania pn. „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym cztery kalendarze, cztery kultury, cztery pokolenia”.

 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.), Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się wolę udzieleniaze środków budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2021 rok pożyczki w wysokości 409 000 złdla parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha w Cieszanowie na dofinansowanie zadania pn. „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym cztery kalendarze, cztery kultury, cztery pokolenia”.

 

§ 2

Spłata pożyczki nastąpi w latach:

2021 rok  kwota 103 000 zł

2022 rok  kwota 103 000 zł

2023 rok  kwota 103 000 zł

2024 rok  kwota   100 000 zł.

§ 3

 

Szczegółowe warunki pożyczki zostaną określone w umowie pożyczki.

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

 

Adam Zaborniak

 

Załączniki:
skan dokumentu243 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XX/178/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 stycznia 2020 roku

Załączniki:
skan dokumentuMB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 stycznia 2020 roku

 

UCHWAŁA Nr  XXI/177/2020

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 28 lutego 2020 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań w 2020 roku na drogach wojewódzkich.

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 506) oraz w związku z art. 216 ust. 2 pkt 3
i 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019r., poz. 869) Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Cieszanów pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.

"Remont (odnowa) nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 864 Nowy Lubliniec - Żuków
w m. Nowy Lubliniec".

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej
ze środków budżetu na 2020 rok, w wysokości 225 tysięcy złotych.

 

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Województwem Podkarpackim  a Gminą Cieszanów. Do zawarcia której upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

 

§ 4

Uchyla się uchwałę nr XX/157/2020 z dnia 28-01-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań w 2020 roku na drogach wojewódzkich.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów, a nadzór
nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Cieszanowie

 

Adam Zaborniak

Załączniki:
skan dokumentu315 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XX/176/2020 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 stycznia 2020 roku

Załączniki:
skan dokumentu880 KB