artykuł nr 1

Uchwała Nr XXI/17/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zaniechania planowanej restrukturyzacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie. Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Cieszanowie postanawia, co następuje: § 1. Przyjmuje apel o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. §...