artykuł nr 1

Uchwała Nr XX/12/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Cieszanów w 2012 roku. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn zm.) oraz art. 11 ust.1 i art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (t. j....