artykuł nr 1

  Protokół nr 23/2012

z odbytej w dniu 23 maja 2012 roku o godz. 1200

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

SESJI RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

 

Obecni na sesji:

1.   Radni Rady Miejskiej w Cieszanowie, na ogólną liczbę 15 radnych
w obradach udział wzięło 15 radnych, lista obecności stanowi załącznik nr 1.

2.   Pozostali uczestnicy – wg list obecności stanowiących załączniki nr 2 do protokołu

3.   Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów

Pan mgr Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Pan mgr Janusz Mazurek – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

Pan mgr inż. Andrzej Szymanowski – Sekretarz Miasta i Gminy Cieszanów

Pani mgr Anna Stanowska – Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów.

 

Ad. I pkt. 1

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Pani Stanisława Chomyszyn otworzyła XXIII Sesję Rady. Następnie powitała radnych oraz zaproszonych gości.

Pani Stanisława Chomyszyn poinformowała zebranych, iż w obradach uczestniczy 15 radnych - quorum zdolne do podejmowania uchwał.

 

Ad. I pkt. 2.

 

Kolejno Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Pan Zdzisław Zadworny zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały:

· w sprawie nadania imienia Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Cieszanowie

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Pani Stanisława Chomyszyn poddała wniosek pod głosowanie i stwierdziła, iż wniosek Burmistrza został przyjęty przez Radę i projekt uchwały w sprawie nadania imienia Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Cieszanowie został wprowadzony do porządku obrad w głosowaniu: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radny, „przeciw” 0 radnych.

 

Przewodniczący Pani Stanisława Chomyszyn zapoznała zebranych z porządkiem obrad:

I.   Sprawy organizacyjne:

1.   Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu XX, XXI, XXII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

  II.   Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

 III.   Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
w Cieszanowie.

 IV.   Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Cieszanów.

  V.   Podsumowanie przebiegu utrzymania zimowego dróg na terenie gminy Cieszanów. Informacja o stanie nawierzchni ulic i dróg oraz ich oznakowania na terenie gminy Cieszanów.

 VI.   Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych w 2012 roku.

VII.   Sprawozdanie z działalności MGOPS w Cieszanowie za 2011r.

VIII.   Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Cieszanowie.

 IX.   Sprawozdanie z działalności Zakładu Obsługi Gminy w Cieszanowie.

  X.   Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie.

 XI.   Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.

XII.   Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok.

XIII.   Informacja o organizacjach pozarządowych i pożytku publicznego.

XIV.   Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1)   w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Kowalówce,

2)   w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Niemstowie,

3)   w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Nowym Siole,

4)   w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,

5)   w sprawie nadania imienia Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Cieszanowie.

XV.   Interpelacje i zapytania radnych.

XVI.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

XVII.   Wolne wnioski i informacje.

XVIII.   Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

Następnie poddała porządek obrad pod głosowanie w wyniku, którego stwierdziła, iż został on przyjęty, głosami: „za” 15 radnych, „wstrzymał się” 0 radny, „przeciw” 0 radnych.

 

Ad. I pkt. 3.

 

Przewodniczący Pani Stanisława Chomyszyn poinformowała radnych, iż protokoły XX, XXI oraz XXII Sesji, były wyłożone do wglądu w biurze Rady oraz przesłane e-mailem do radnych. Kolejno zapytała czy ktoś wnosi uwagi do protokołu.  

Wobec barku uwag Przewodniczący przeprowadziła głosowanie i stwierdziła, iż:

·   protokół XX Sesji został przyjęty, głosami 13 radnych „za”, 2 radnych „wstrzymało się”, „przeciw” 0 radnych,  

·   protokół XXI Sesji został przyjęty, głosami 14 radnych „za”, 1 radny „wstrzymał się”, „przeciw” 0 radnych,  

·   protokół XXII Sesji został przyjęty, głosami 14 radnych „za”, 1 radny „wstrzymał się”, „przeciw” 0 radnych.

 

Ad. II. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między Sesjami Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Pani Stanisława Chomyszyn poinformowała, zebranych o działaniach podejmowanych między sesjami – informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. III. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
w Cieszanowie.

 

Sprawozdanie Burmistrza stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad. IV. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Cieszanów.

 

  Głos zabrała Pani Agnieszka Pachla pracownik socjalny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie, która przedstawiła „Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Cieszanów” – informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad. V. Podsumowanie przebiegu utrzymania zimowego dróg na terenie gminy Cieszanów. Informacja o stanie nawierzchni ulic i dróg oraz ich oznakowania na terenie gminy Cieszanów.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Pani Stanisława Chomyszyn poinformowała zebranych, iż informację złożyli:

1.   Pan  mgr inż. Feliks Sopel Kierownik Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Rejon Dróg Wojewódzkich Lubaczów,

2.   Pan  Marek Małecki Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie

3.   Pan Zdzisław Zadworny Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

Pani Przewodnicząca poinformowała, iż pytania, jeżeli takie będą zostaną skierowane pisemnie. Wobec braku pytań Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu. Informacje stanowią załącznik nr 7, 8 i 9 do protokołu.

Ad. VI. Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych w 2012 roku.

Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych w 2012 roku stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. VII. Sprawozdanie z działalności MGOPS w Cieszanowie za 2011r.

Pani Elżbieta Zarębska Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie przedstawiła „Sprawozdanie z działalności MGOPS w Cieszanowie za 2011r.” – informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. VIII. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Cieszanowie.

Pan Wiesław Ciepły Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Cieszanowie przedstawił „Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Cieszanowie” – informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. IX. Sprawozdanie z działalności Zakładu Obsługi Gminy w Cieszanowie.

Pan Stanisław Zarębski Prezes Zakładu Obsługi Gminy w Cieszanowie przedstawił „Sprawozdanie z działalności Zakładu Obsługi Gminy w Cieszanowie” - informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. X. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie.

Pani Urszula Kopeć – Zaborniak – Dyrektor Miejksiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie przedstawiła „Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie” - - informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. XI. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.

Pan Wojciech Świzdor Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie przedstawił „Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie” - informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad. XII. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok.

Pani Agata Ważna Przewodnicząca Miejskiej Komisji ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cieszanowie przedstawiła „Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok” - informacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad. XIII. Informacja o organizacjach pozarządowych i pożytku publicznego.

Informacja o organizacjach pozarządowych i pożytku publicznego stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad. XIV. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie Pan Fryderyk Zaborniak odczytał projekt uchwały:

 

1)   w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Kowalówce, - załącznik nr 18 do protokołu – uchwała nr XXIII/21/2012.

 

Głos zabrał Pan Zdzisław Zadworny Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, który powiedział, że obecna reorganizacja szkół spowodowana jest spadkiem liczby dzieci w szkole (od 2000 roku ubyło ok. 30% uczniów w szkołach w gminie), a tym samym niewystarczającą subwencją oświatową. Mówca dodał, że już w 2000 roku były debaty na temat oświaty w gminie i wówczas padały argumenty, że reorganizacja szkół jest konieczna, z uwagi na małą liczbę uczniów, Burmistrz odczytał fragment protokołu Sesji z dnia 29 lutego 2000 roku, w którym Pan Edward Dziaduła ówczesny Burmistrz odniósł się do planowanych reorganizacji. Kolejno Pan Burmistrz odnosząc się do dwóch pism podpisanych przez radnych (jedno pismo podpisane przez Pana Edwarda Dziadułę, Pana Wojciecha Brozia oraz Pana Zygmunta Lesiczkę, drugie pismo podpisane przez Pana Edwarda Dziadułę), które zostały przesłane do Wojewody Podkarpackiego, w których zarzuca się naruszenie prawa przez Burmistrza Zdzisława Zadwornego, przedstawił proces reorganizacji szkół w Kowalówce oraz Chotylubiu w 2000 roku (informacja uzyskana z protokołów Sesji z dnia 29 lutego 2000 roku oraz Sesji z dnia 26 kwietnia 2000 roku). Mówca zaznaczył, że z protokołów wynika, że radni 29 lutego 2000 roku po przeprowadzeniu tajnego głosowania odrzucili uchwały w sprawie zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego szkół w Chotylubiu oraz w Kowalówce, jednak na Sesji w dniu 26 kwietnia 2000 roku pod obrady zostały wniesione uchwały o przekształceniu tych szkół, jednak zostaje tylko podjęta uchwała w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego szkoły w Chotylubiu. Ponadto Pan Burmistrz przytoczył opinie Kuratora Oświaty w Rzeszowie, Wojewody Podkarpackiego, Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczące prowadzenia szkół przez spółkę gminną. Zaznaczył także, że inne samorządy tj. Biłgoraj oraz Środa Wielkopolska tworzą spółki gminne, które będą prowadzić szkoły. 

Głos zabrał radny Pan Edward Dziaduła, który powiedział, że w 2000 roku nie było obniżenia stopnia organizacyjnego szkoły w Kowalówce, był tylko zamiar. Zaznaczył, że szkołę w Chotylubiu zlikwidowała Rada ubiegłej kadencji.  Kontynuując powiedział, że jest przeciwny likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Kowalówce, Filialnej Szkoły Podstawowej w Niemstowie, Filialnej Szkoły Podstawowej w Nowym Siole. Kolejno mówca powiedział, że na ostatniej Sesji i jest to w protokole zapytał Pana Stanisława Zarębskiego Prezesa Zakładu Obsługi Gminy w Cieszanowie, jak wygląda sytuacja przygotowania do reformy oświaty, na co Prezes odpowiedział, że kończy wniosek, a Burmistrz wydał 11 decyzji zezwalających spółce organizowanie szkół z datą 23 marca br., w których nie ma daty złożenia wniosku przez spółkę, ani nie ma sygnatury akt. Ponadto zaznaczył, ze Prezes ZOG w Cieszanowie złożył także projekty organizacyjne szkół, których w szkole nikt nie widział, oraz złożył wykaz nauczycieli. Odnosząc się do tematu tworzenia gimnazjum radny powiedział, że gimnazjum można było utworzyć przy liczbie 160 – 170 uczniów, a utworzenie gimnazjum z mniejszą liczbą uczniów było niezgodne z przepisami prawa. Kolejno Pan Edward Dziaduła powiedział, że będzie pisał w obronie nauczycieli oraz w obronie dzieci.   

Następnie głos zabrał Pan Zdzisław Zadworny, który odnosząc się do tematu tworzenia gimnazjum powiedział, że z wytycznych wynikało, że można było tworzyć gimnazjum z liczbą dzieci nie mniejszą niż 150, a w uzasadnionych przypadkach demograficznych lub geograficznych można odstąpić.

Głos w dyskusji zabrał radny Pan Wojciech Broź, który powiedział, że szkołę likwiduje się raz i nie ma powrotu. Kontynuując powiedział, że najlepszym rozwiązaniem jest  pozostawienie szkół filialnych w takiej formie jakiej są. Kolejno odnosząc się do wydanych przez Burmistrza decyzji zezwalających spółce prowadzenie szkół powiedział, że decyzje zostały wydane z datą 23 marca br., a na Sesji 29 marca br. Prezes ZOG Cieszanów na pytanie radnego Dziaduły: jak wygląda sytuacja przygotowania do reformy oświaty, odpowiada, że jest na etapie kompletowania dokumentów, gdzie decyzje zostały już wydane. Następnie radny zwrócił się do Burmistrza, aby poinformował zebranych o decyzji Kuratora o likwidacji szkoły w Środzie Wielkopolskiej, którą miała prowadzić spółka.

Odpowiadając Pan Burmistrz powiedział, że w Środzie Wielkopolskiej organ prowadzący przekazał szkołę filialną spółce decyzją, tak jak to rady Pan Wojciech Broź proponował u nas w gminie i z przyczyn proceduralnych zostało to uchylone. Mówca dodał, że powoływał się na uchwałę w sprawie utworzenia spółki.   

W dyskusji głos zabrał radny Pan Zygmunt Lesiczka, który powiedział, że racją jest że liczba uczniów się zmniejsza oraz, że karta nauczyciela jest obciążeniem, ale czy to my powinniśmy zmieniać.

Przewodniczący Rady odnosząc się do zapisu art. 25 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym „Radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego” poprosiła o wnoszenie przez radnych wniosków o wykluczenie z głosowania.  Ponadto mówca zauważył, ze reforma oświaty w gminie Cieszanów zrodziła wiele podziałów.

Projekt uchwały na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu otrzymał pozytywną opinię.

Przewodniczący Rady Pani Stanisława Chomyszyn poddała projekt uchwały pod głosowanie i stwierdziła, iż został on przyjęty głosami: „za” – 11 radnych, „przeciw” – 2 radnych, „wstrzymał się” – 0 radny (na sali obecnych 15 radnych, głosowało 13 radnych, radny Pan Piotr Bielko oraz radny Pan Wojciech Broź nie wzięli udziału w głosowaniu).

 

Kolejno Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie odczytał projekt uchwały:

 

2)   w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Niemstowie - załącznik nr 19 do protokołu – uchwała nr XXIII/22/2012.

 

Projekt uchwały na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu otrzymał pozytywną opinię.

Przewodniczący Rady Pani Stanisława Chomyszyn poddała projekt uchwały pod głosowanie i stwierdziła, iż został on przyjęty głosami: „za” – 11 radnych, „przeciw” – 2 radnych, „wstrzymał się” – 0 radny (na sali obecnych 15 radnych, głosowało 13 radnych, radny Pan Piotr Bielko oraz radny Pan Wojciech Broź nie wzięli udziału w głosowaniu).

 

Zastępca Przewodniczącego Pan Fryderyk Zaborniak odczytał kolejny projekt uchwały:

 

3)   w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Nowym Siole, - załącznik nr 20 do protokołu – uchwała nr XXIII/23/2012

 

Projekt uchwały na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu otrzymał pozytywną opinię.

Przewodniczący Rady Pani Stanisława Chomyszyn poddała projekt uchwały pod głosowanie i stwierdziła, iż został on przyjęty głosami: „za” – 11 radnych, „przeciw” – 1 radnych, „wstrzymał się” – 0 radny (na sali obecnych 15 radnych, głosowało 12 radnych, radny Pan Piotr Bielko, radny Pan Edward Dziaduła oraz radny Pan Wojciech Broź nie wzięli udziału w głosowaniu).

 

Pan Fryderyk Zaborniak odczytał kolejny projekt uchwały:

 

4)   w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków - załącznik nr 21 do protokołu – uchwała nr XXIII/24/2012.

 

Głos zabrał Pan Zdzisław Zadworny Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, który powiedział, że proponowane stawki wzrosły o ok. 2% tj. cena za 1 m3 wody netto z 1,96 zł wzrosła do 2,00 zł, a cena ścieków netto wzrosła z 3,66 zł do 3,70 zł. Dodał, iż wzrost cen wody i ścieków wynika ze wzrostu kosztów jakie spółka poniosła.  

Głos zabrał radny Pan Edward Dziaduła, który odnosząc się do otrzymanej informacji dotyczącej porównania cen wody i ścieków Gminy Cieszanów i sąsiednich gmin powiedział, że informacja została przekazana za późno i nie było możliwości tej informacji zweryfikować. Mówca dodał, że Gmina Lubaczów z budżetu dopłaca do wody i do ścieków, więc tą kwotę należałoby odjąć, a do ceny w naszej gminie należałoby dodać proporcjonalnie kwotę abonamentu.  

Następnie Pan Zdzisław Zadworny zabierając głos powiedział, że obowiązkiem gminy jest dostarczenie złożonego przez Zakład Usług Komunalnych w Cieszanowie wniosku, a na przedłożone dodatkowe informacje nie ma żadnej procedury, ani żadnej konieczności. Mówca zaznaczył, że wszystkie stawki cen za wodę i ścieki w sąsiednich gminach zostały wzięte z uchwał Rady.  

Głos zabrał radny Pan Wojciech Broź, który złożył wniosek o pozostawienie stawek wody oraz stawek za ścieki na poziomie jakie obecnie są, gdyż Zakład wypracował
w ubiegłym roku zysk ponad 200 tys. zł, więc Zakład jest w stanie za obecne stawki obsługiwać gminę oraz Zakład stać jest na opłacanie kar za nieterminowe zapłaty za wystawiane faktury z gminy Lubaczów.

Odpowiadając Pan Burmistrz powiedział, że zysk Zakładu Usług Komunalnych w Cieszanowie w ubiegłym roku wyniósł nie 200 tys. zł tylko 34 tys. zł. Mówca dodał, że sprawy sądowe wyjaśni Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Cieszanowie Wiesław Ciepły.

Głos zabrał Pan Wiesław Ciepły, który powiedział, że gmina Lubaczów po upływie terminu płatności ok. po tygodniu wnosi sprawę do sądu, mimo, że w międzyczasie ZUK Cieszanów płatności ureguluje, ale sprawa jest już w sądzie i koszty należy ponieść. Mówca zaznaczył, że spowodowane jest to sporem pomiędzy Zakładem z Lubaczowa a Zakładem z Cieszanowa o cenę wody i kanalizacji, który to spór czeka na rozstrzygniecie w sądzie. Kolejno mówca odnosząc się do zgłoszonego wniosku przez radnego Wojciecha Brozia powiedział, że to Zakład przedstawia Radzie wniosek, a Rada przyjmuję, bądź nie przyjmuje, Rada nie ma podstaw prawnych, aby głosować zgłoszony wniosek radnego Pana Wojciecha Brozia.

Głos zabrała Pani Stanisława Chomyszyn Przewodniczący rady Miejskiej w Cieszanowie, która powiedziała, że sprawa wniosku zgłoszonego przez radnego Wojciecha Brozia o pozostawienie stawek na obecnym poziomie dyskutowana była na Sesji rok temu i temat został wyjaśniony, w związku z powyższym nie ma podstaw prawnych, aby wniosek przegłosować.

Radny Pan Zygmunt Lesiczka odnosząc się do przedłożonego sprawozdania przez ZUK Cieszanów powiedział, że z informacji wynika, że dochód z wodociągów to 90 tys. zł, a dochód z kanalizacji to 122 tys. zł, a skąd radni mają wiedzieć jakie były koszty, skoro w informacji są suche liczby. Ponadto odnosząc się do spraw sądowych radny zapytał, kto zapłaci 200 tys. zł jeżeli Zakład Usług Komunalnych w Cieszanowie sprawy sądowe przegra.

Pan Wiesław Ciepły powiedział, że należy spojrzeć na tabelę D przedłożonego wniosku, gdzie są wykazane poszczególne koszty.

Radny Pan Wojciech Broź zabierając głos powiedział, że należy zabezpieczyć pieniądze, aby były na zapłatę faktury, aby nie płacić odsetek za spóźnienia, gdyż są to pieniądze mieszkańców gminy.

Głos zabrał radny Pan Edward Dziaduła, który powiedział, że w roku 2010 siedem razy Pan Prezes ZUK Cieszanów spóźnił się z zapłatą faktury, a w tym roku chyba już ze trzy razy.  Mówca dodał, że w kalkulacji nie ma wykazanych płatności za odsetki. Mówca zapytał, dlaczego Prezes ZUK tyle razy nieterminowo płaci za faktury.

Pan Zdzisław Zadworny zabierając głos przedstawił procedurę ustalenia stawek cen za wodę oraz odprowadzanie ścieków, która mówi, że zakład usług komunalnych przedstawia kalkulację na wodę i ścieki, kalkulacja ta jest weryfikowana przez Burmistrza, a następnie przedstawiana Radzie. Mówca dodał, że rada może pozostawić stawki na obecnym poziomie, ale musi także wskazać środki dofinansowania Spółki.

Radny Pan Edward Dziaduła zabierając głos powiedział, że na następnej Sesji zgłosi wniosek, żeby Komisja Rewizyjna sprawdziła działalność Burmistrza w zakresie weryfikacji wniosku złożonego przez Zakład Usług Komunalnych w Cieszanowie.   

Pan Wiesław Ciepły odpowiadając na pytanie dotyczące powodu nieterminowych zapłat za faktury powiedział, że jest tak, że nie ma pieniędzy, gdyż nie wszyscy mieszkańcy płacą w terminie.

Radny Pan Wojciech Broź powiedział, że Prezesi obu Spółek muszą znaleźć rozwiązanie, to nie jest kwestia Rady.

Projekt uchwały na Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego uzyskał pozytywną opinię.

W głosowaniu udział bierze 14 radnych, na sali obrad jest nieobecna radna Pani Maria Kostrzycka.

Przewodniczący poddała projekt uchwały pod głosowanie i stwierdziła, iż został on przyjęty głosami: „za” – 11 radnych, „przeciw” – 3 radnych, „wstrzymał się” – 0 radny.

 

 

 

Pan Fryderyk Zaborniak odczytał kolejny projekt uchwały:

 

5)   w sprawie nadania imienia Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Cieszanowie - załącznik nr 22 do protokołu – uchwała nr XXIII/25/2012.

 

Pan Zdzisław Zadworny poinformował zebranych o uroczystym nadaniu imienia Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Cieszanowie, które odbędzie się 28 czerwca 2012 roku.

Projekt uchwały na Komisji Oświaty Kultury i Sportu uzyskał pozytywną opinię.

Przewodniczący poddała projekt uchwały pod głosowanie i stwierdziła, iż został on przyjęty głosami: „za” – 14 radnych, „przeciw” – 0 radnych, „wstrzymał się” – 0 radny.

 

Ad. XV.  Interpelacje i zapytania radnych.

 

Żadnych interpelacji ani zapytań nie wniesiono.

 

Ad. XVI. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

 

Przewodniczący Rady Pani Stanisława Chomyszyn przeszła do kolejnego punktu.

 

Ad. XVII. Wolne wnioski i informacje.

 

Głos zabrała Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Pani Stanisława Chomyszyn, która powiedziała, że w związku z uroczystym nadaniem imienia Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Cieszanowie proponuje ufundowanie przez radę jakiegoś daru. Pani Stanisława Chomyszyn zaproponowała, aby ufundować np. ornat do kościoła w kwocie 700 – 800 zł.

W temacie wypowiedział się radny Pan Edward Dziaduła, który powiedział, że to jest nadanie imienia Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Cieszanowie, a nie kościołowi
i proponuje ufundowanie daru do ośrodka, a nie do kościoła. Zaznaczył, iż zaproponowana kwota jest realna.

Przewodniczący Rady uzupełniając powiedziała, że zaproponowała dar do kościoła, gdyż ks. Józef Kłos działał w tym kościele, ale także można ufundować dar do Środowiskowego Domu Samopomocy w Cieszanowie. Przewodniczący przeprowadziła głosowanie i zebrani wyrazili zgodę na ufundowanie daru do kościoła.

Kolejno radny Pan Stanisław Myśliwy poprosił o wyliczenie kosztów funkcjonowania kotłowni na zrębki.

Pan Burmistrz odpowiadając powiedział, że takie wyliczenie zostanie radnym przedstawione.

Radny Pan Zygmunt Lesiczka zapytał, czy Przewodniczący otrzymała informację od Telewizji Trwam.

Odpowiadając Pani Stanisława Chomyszyn poinformowała, że żadnej informacji od Telewizji Trwam nie otrzymała.

Następnie głos zabrał radny Pan Edward Dziaduła, który poruszył temat przedstawionych sprawozdań, mówca między innymi odniósł się do Sprawozdania
z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Cieszanowie, Sprawozdania z działalności Zakładu Obsługi Gminy w Cieszanowie, Sprawozdania z działalności Centrum Kultury
i Sportu w Cieszanowie, Sprawozdania z działalności MGOPS w Cieszanowie. Ponadto radny poruszył temat ufundowania tablicy pamiątkowej w związku ze zbliżającą się za 2 lata 70 rocznicą ewakuacji ludności do Rudy Różanieckiej. Kolejno mówca zwrócił uwagę na zaniedbane pomniki, radny zaznaczył, że dobrze byłoby, żeby każdy dyrektor szkoły miał przypisany pomnik i wraz z młodzieżą dbałby o niego.

Głos zabrał Pan Zdzisław Zadworny, który powiedział, że na przyszłej Sesji będzie możliwość zadawania pytań i będą udzielane odpowiedzi do przedstawionych sprawozdań. Kolejno odnośnie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków złożonego przez Prezesa Zakładu Usług Komunalnych w Cieszanowie Pan Burmistrz powiedział, że został on sporządzony zgodnie
z rozporządzeniem.

 

Ad. XVIII. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Pani Stanisława Chomyszyn zamknęła posiedzenie o godz. 1600.

 

 

Protokołowała: Barbara Szymanowska

artykuł nr 2

obrazek
Protokół sesji 27.01.2012