artykuł nr 1

Uchwała nr 100 sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez gminę Cieszanów na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu 20 maja 2007 r. referendum gminnym.
Uchwała nr 101 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Likwidacja skutków powodzi w roku 2010 w Gminie Cieszanów
Uchwała nr 102 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cieszanów
Uchwała nr 103 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok
Uchwała nr 104 w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania gruntów i budynków mienia komunalnego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony

Załączniki:
Załącznik 1 i 2 do uchwały nr 102284 KB
Nr 104491 KB
Nr 102127 KB
Nr 101125 KB
Nr 100493 KB