artykuł nr 1

Uchwała nr 61 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Cieszanów
Uchwała nr 62 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usługowo – mieszkaniowych w Cieszanowie i Nowym Siole
Uchwała nr 63 w sprawie przyjęcia apelu o odstąpienie zamiaru likwidacji Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie
Uchwała nr 64 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Uchwała nr 65 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Cieszanowie.
Uchwała nr 66 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowych w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwa Oleszyce położonych w miejscowości Dachnów i Niemstów.
Uchwała nr 67 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cieszanów.
Uchwała nr 68 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok.