artykuł nr 1

Uchwała nr 1 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej Nr 1/XXXII/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie podziału Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie na dwie instytucje kultury: Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie i Miejską Bibliotekę Publiczną  w Cieszanowie.

Uchwała nr 2 w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie obowiązku w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przejętych przez gminę Cieszanów na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu 20 maja 2007 r. referendum gminnym.

Uchwała nr 3 w sprawie: przyznania Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania inwestycyjnego  na drodze powiatowej nr 1634R Żuków - Huta Różaniecka – granica województwa w 2011 roku.

Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn.  "budowa chodników dla pieszych przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Cieszanów " w 2011 roku.

Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego pn.  "dokumentacja techniczna na przebudowę chodników dla pieszych przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Cieszanów " w 2011 roku.

Uchwała nr 7 w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Uchwała nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zawarcia umowy z Zakładem Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie na okres przekraczający rok budżetowy o świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej

Uchwała nr 9 w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie.

Uchwała nr 10 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów

Uchwała nr 11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

Uchwała nr 12 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

Uchwała nr 13 w sprawie: poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie w 2011 roku

Uchwała nr 14 w sprawie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie

Uchwała nr 15 w sprawie wytypowania przedstawicieli Gminy Cieszanów do Związku Gmin Ziemi Lubaczowskiej

Uchwała nr 16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cieszanów na 2011 rok

Załączniki:
Nr 16919 KB
Załącznik nr 2 do uchwały nr 10118 KB
Nr 10106 KB
Nr 7134 KB
Nr 1580 KB
Nr 14127 KB
Nr 13124 KB
Nr 12130 KB
Nr 11107 KB
Załącznik nr 1 do uchwały nr 10168 KB
Nr 971 KB
Nr 8130 KB
Nr 681 KB
Nr 582 KB
Nr 481 KB
Nr 378 KB
Nr 269 KB
Nr 187 KB