artykuł nr 1

Uchwała nr 33 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie  ścieków.

Uchwała nr 34 w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie oraz nadania statutu.

Uchwała nr 35 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.

Uchwała nr 36 w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Uchwała nr 37 w sprawie poręczenia spłaty kredytu w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie zaciągniętego przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie

Uchwała nr 38 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej Nr 21/XLIX/2010 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cieszanów na 2010 r.

Uchwała nr 39 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok

Uchwała nr 40 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
 

Załączniki:
Nr 40125 KB
Nr 39193 KB
Nr 38129 KB
Nr 3785 KB
Nr 3689 KB
Nr 3584 KB
Nr 3474 KB
Nr 3383 KB