artykuł nr 1

                                                        UCHWAŁA 73/X/2005

                                                       RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 16 grudnia 2005 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Działając na podstawie art. 48 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014, ze zm./ i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. t, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 200Ir. nr 142 poz. 1591 ze zm./ Rada Miejska w Cieszanowie postanawia:

§1

Zaciągnąć pożyczkę w wysokości 60 OOOzł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Budowa kolektora tłocznego od przepompowni przy oczyszczalni ścieków w Dachnowie do projektowanej studzienki rozprężnej w Załużu".

§2

Pożyczka zostanie zaciągnięta w roku bieżącym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z terminem spłaty do 31 grudnia 2006r.

§3

Spłata pożyczki wraz z odsetkami zostanie pokryta z dochodów własnych gminy, tj.:

-  sprzedaży majątku gminnego,

-  dochodów z podatków lokalnych

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§5

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się komisji budżetowej.

§6

Traci moc Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.
Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.