artykuł nr 1

         Uchwała  68/IX/2005

            Rady  Miejskiej w Cieszanowie

                z  dnia  29 listopada 2005 r.

 

w sprawie wprowadzenia  zwolnień  w podatku od nieruchomości

 

            Działając  na  podstawie   art. 18   ust.2   pkt.8 i art. 40 ust.1    ustawy z dnia 8  marca  1990 r.  o  samorządzie   gminnym    (Dz. U. z 2001  r.  Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 7 ust.3  ustawy  z  dnia  12  stycznia  1991 r.  o    podatkach i opłatach    lokalnych               ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84  z późn zm. )

 

                                              Rada  Miejska w Cieszanowie

      uchwala co następuje:

 

                                                           § 1

 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nie objęte zwolnieniami ustawowymi           

    grunty, budowle i budynki:

 

1) wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej,

2) zajęte  na cele kulturalne i sportowe,        

3) zajęte na cmentarze

 

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych       

    w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 

 

                                                                             § 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

                                                                            § 3

Nadzór nad realizacją Uchwały  powierza się Komisji  Budżetowej Rady Miejskiej                   w Cieszanowie.

                                                                                  § 4

Traci moc Uchwała Nr 71/XI/2004 Rady Miejskiej w  Cieszanowie  z 8 listopada 2004 r.          w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

                                                                  § 5

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie począwszy od dnia                    1 stycznia  2006 r.

 

                                                                            § 6

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości  poprzez rozplakatowanie                                  na tablicach informacyjnych.

 

artykuł nr 2

         Uchwała  68/IX/2005

            Rady  Miejskiej w Cieszanowie

                z  dnia  29 listopada 2005 r.

 

w sprawie wprowadzenia  zwolnień  w podatku od nieruchomości

 

            Działając  na  podstawie   art. 18   ust.2   pkt.8 i art. 40 ust.1    ustawy z dnia 8  marca  1990 r.  o  samorządzie   gminnym    (Dz. U. z 2001  r.  Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 7 ust.3  ustawy  z  dnia  12  stycznia  1991 r.  o    podatkach i opłatach    lokalnych               ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84  z późn zm. )

 

                                              Rada  Miejska w Cieszanowie

      uchwala co następuje:

 

                                                           § 1

 

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nie objęte zwolnieniami ustawowymi           

    grunty, budowle i budynki:

 

1) wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej,

2) zajęte  na cele kulturalne i sportowe,        

3) zajęte na cmentarze

 

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych       

    w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 

 

                                                                             § 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

                                                                            § 3

Nadzór nad realizacją Uchwały  powierza się Komisji  Budżetowej Rady Miejskiej                   w Cieszanowie.

                                                                                  § 4

Traci moc Uchwała Nr 71/XI/2004 Rady Miejskiej w  Cieszanowie  z 8 listopada 2004 r.          w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

                                                                  § 5

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie począwszy od dnia                    1 stycznia  2006 r.

 

                                                                            § 6

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości  poprzez rozplakatowanie                                  na tablicach informacyjnych.

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.
Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.