artykuł nr 1

                                       Uchwała  Nr  61/IX/2005

                               Rady  Miejskiej w Cieszanowie

                 z  dnia  29 listopada  2005 r.

 

w sprawie zwolnień w   podatku od posiadania psów

 

            Działając  na  podstawie   art. 18   ust.2   pkt.8   ustawy z dnia 8  marca  1990 r.           o  samorządzie   gminnym    (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.)  oraz  art. 14 pkt.4  ustawy  z  dnia  12  stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach  lokalnych ( Dz.U. z 2002 r Nr.9, poz. 84 z późn. zm.)

 

 

 

 

                                                  Rada  Miejska w Cieszanowie

              uchwala, co następuje:

 

 

                       §1

 

 

Zwalnia się  od  podatku  od  posiadania  psów,  posiadanie  psów  wykorzystywanych wyłącznie do pilnowania  gospodarstw domowych w zakresie  nie objętym zwolnieniami ustawowymi.

 

 

                                                                     §2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

 

 

 

                                                                      §3

 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie  14 dni od dnia jej ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym   Województwa    Podkarpackiego    i   ma   zastosowanie   począwszy od  1 stycznia 2006 r.

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.
Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.