artykuł nr 1

Uchwała  Nr  60/IX/2005

                               Rady  Miejskiej w Cieszanowie

                    z  dnia 29 listopada  2005 r.

 

w sprawie podatku od posiadania psów   na   2006 r.

            Działając  na  podstawie   art. 18   ust.2   pkt.8   ustawy z dnia 8  marca  1990 r.           o  samorządzie   gminnym    (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.)  oraz  art. 14 ustawy  z  dnia  12  stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach    lokalnych ( Dz.U.  z 2002 r Nr.9, poz. 84 z późn. zm.)Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r.      w sprawie wysokości  górnych granic stawek kwotowych   w podatkach  i opłatach lokalnych /Monitor Polski Nr 68 poz. 956/

                                                  Rada  Miejska w Cieszanowie

      uchwala co następuje:

 

      § 1

 Ustala się wysokość  rocznej stawki podatku od posiadania psów  w kwocie     25   

za każdego psa podlegającego opodatkowaniu.

                                                                             

                                                                  § 2

1. Podatek od posiadania psów płatny jest z góry bez wezwania w terminie do 30 kwietnia 

    każdego roku .

2. W przypadku wejścia w posiadanie  psa  po dniu 30 kwietnia   roku podatkowego  podatek

    płatny jest  w terminie 14 dni od dnia  wejścia  w posiadanie psa.

   

      § 3

Podatek od posiadania psów pobiera się w połowie  stawki określonej  w § 1 niniejszej uchwały, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego

                                                            

       § 4

Podatek  płatny jest  w kasie Urzędu  Miasta i Gminy Cieszanów.

 

       § 5

Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Cieszanów.

 

                                                                  § 6

Traci moc uchwała Nr 76/XII/2004  Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów

                                                                  § 7

Nadzór nad realizacją  uchwały powierza się  Komisji  Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

                                            § 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podkarpackiego .

 

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.
Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.