artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 58/IX/2O05

RADY MIEJSKIEJ  W CIESZANOWIE

z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie nawiązania   współpracy   z   Gminą  Lubaczów   w    celu     realizacji    projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w obrębie aglomeracji Cieszanów i Załuże".

Działając na podstawie art.   18  ust.   1    pkt.   12  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200Ir. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia

§1

Nawiązać  współpracę  z  Gminą Lubaczów  w  celu  realizacji  projektu  pn.  „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w obrębie aglomeracji Cieszanów i Załuże".

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Cieszanowie.

§3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Cieszanowie

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.
Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.