artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 56/IX/2005

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Działając na podstawie art.48 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych/Dz.U. Nr 155, poz.1014, z późn. zmianami/   Rada   Miejska   w   Cieszanowie

postanawia:

§1

Zaciągnąć pożyczkę w wysokości 183.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania

pn.   „Budowa   kolektora   tłocznego   od   przepompowni   przy   oczyszczalni   ścieków

w Dachnowie do projektowanej studzienki rozprężnej w Załużu".

§2

Pożyczka zostanie  zaciągnięta na okres   1   roku  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

§3

Spłata pożyczki wraz z odsetkami zostanie pokryta z dochodów budżetowych podatkowych w roku 2006.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Cieszanowie.

§5

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się komisji budżetowej.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.
Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.