artykuł nr 1

UCHWAŁA    55/IX/2005

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 29 listopada 2005r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200Ir. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę            49 400.00

w tym: dochody własne                                 49 400,00

Szczegółowy   podział   dochodów   w   dostosowaniu   do   klasyfikacji   budżetowej przedstawia zał. Nr 1

§2

Zmniejszyć wydatki o kwotę                         50 600,00

w tym: wydatki własne bieżące                       50 600,00

Zwiększyć wydatki o kwotę                        100 000,00

w tym: wydatki własne bieżące                     100 000,00

Szczegółowy   podział   wydatków   w   dostosowaniu   do   klasyfikacji   budżetowej przedstawia zał. Nr 2

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.


Załącznik Nr 1 do Uchwały

Zwiększenie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

 

Dział

rozdział

§

Nazwa działu rozdziału i paragrafu

Kwota

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

6 400,00

 

01095

 

Pozostała działalność

6 400,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

6 400,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

43 000,00

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

25 000,00

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

25 000,00

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

18 000,00

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

18 000,00

Razem dochody

49 400,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały

Zmniejszenie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

 

Dział

rozdział

§

Nazwa działu rozdziału i paragrafu

Kwota

600

 

 

Transport i łączność

16 000,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

16 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

16 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

24 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

24 000,00

 

 

4260

Zakup energii

12 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

12 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona

10 600,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

10 600,00

 

 

4260

Zakup energii

10 600,00

Razem zmniejszenie wydatków

50 600,00

Zwiększenie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

 

Dział

rozdział

§

Nazwa działu rozdziału i paragrafu

Kwota

750

 

 

Administracja publiczna

100 000,00

 

75023

 

Urzędy Gmin

100 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

88 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 000,00

Razem zwiększenia wydatków

100 000,00


Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.
Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.