artykuł nr 1

Uchwała Nr .52/VIII/ 2005 Rady Miejskiej w Cieszanowie Z dnia 20 października 2005r

W sprawie udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 z poz. zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt. 7   Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala co następuje

§1

1.    Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych którym

przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ich na podstawie przepisu art.34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami): - 2% ceny za każdy rok najmu lokalu mieszkalnego, nie więcej niż 60% ceny lokalu obejmującej udział we współwłasności części wspólnych budynku i gruntu.

2.    Burmistrz Miasta i Gminy żąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej
waloryzacji, jeżeli nabywca lokalu przed upływem 5 lat, licząc od dnia jego nabycia
zbył lub wykorzystał lokal na inne cele niż mieszkaniowe. Nie dotyczy to zbycia na
rzecz osoby bliskiej.

§2 Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do rozłożenia spłaty ceny sprzedaży nieruchomości na raty w następujący sposób:

-  50% należności wpłacić najpóźniej do dnia sporządzenia aktu notarialnego,

-  50% należności w terminie do 6 miesięcy po dniu sporządzenia aktu notarialnego. Rozłożona na raty część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP

Wierzytelność samorządu terytorialnego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki.

§3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów

§4 Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.
Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.