artykuł nr 1

Uchwała nr 48/VIII/2005

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 20 października 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów za okres działalności od 01.01.2005 do 15.04.2005

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694), Rada Miejska w Cieszanowie postanawia:

§1

1.   Zatwierdzić   roczne   sprawozdanie   finansowe   Gospodarstwa  Pomocniczego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie za 2005 rok, na które składa się:

o bilans, sporządzony na dzień 15,04,2005 r., który wykazuje po stronie aktywów kwotę 87 622,96 zł i po stronie pasywów kwotę 87 622,96 zł;

o rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 do 15.04.2005r.. wykazuje zysk w kwocie 191 581,91

Bilans Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta i Gminy stanowi załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.
Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.