artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 46/VIII/2005

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

Z dnia 20 października 2005 r.

w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i   porządku   na   terenie miasta i gminy Cieszanów

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996r. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity -Dz. U. z 2001r. Nr 142 z późniejszymi zmianami), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie (Postanowienie znak: PSK.070-26/05 z dnia 2005-09-08)

Rada Miejska w Cieszanowie postanawia:

Ustala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Cieszanów.

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne.

§   1.     Regulamin utrzymania czystości  i  porządku na terenie miasta  i  gminy Cieszanów, zwany dalej "Regulaminem" określa:

a)    wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące:

prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

uprzątanie błota,  śniegu,  lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości

służących do użytku publicznego,

mycie   i   naprawy   pojazdów   samochodowych   poza   myjniami   i   warsztatami

naprawczymi,

inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami,

b)       rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania dotyczące ich rozmieszczania oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

c)       częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

d)       obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

e)                wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach,

f)      obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy ich przeprowadzania.
§2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) drodze - należy przez to rozumieć wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony dla ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt,


2)  jednostkach wywozowych - należy przez to rozumieć gminne jednostki organizacyjne lub przedsiębiorców

posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

3)   nieczystościach  ciekłych  - należy przez to rozumieć  ścieki  gromadzone przejściowo  w zbiornikach

bezodpływowych,

4)  odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach,

5)      stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci

kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia,

6)  zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia

nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,

7)  właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomością,

8)  nieruchomości - należy przez to rozumieć część powierzchni ziemskiej, stanowiącą odrębny przedmiot

własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (art. 46 §1 Kodeksu Cywilnego),

9)  obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności - należy przez to rozumieć obiekty, w których wykonuje

się zadania o charakterze użyteczności publicznej, w szczególności urzędy organów administracji
publicznej, zakłady opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkoły i placówki
                       w rozumieniu

przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalno-oświatowe oraz jednostki więziennictwa, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich,

10)  selektywnej zbiórce odpadów - należy przez to rozumieć segregację odpadów na takie ich rodzaje, które

można umieścić w urządzeniach przeznaczonych do selektywnej zbiórki,

11)  ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.),

12)  zbieraniu odpadów - należy przez to rozumieć każde działania, w szczególności umieszczanie

w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

13)   zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem

w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,

14)   zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w zrozumieniu przepisów

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762). § 3.    Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokalu (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

ROZDZIAŁ 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz przyległych chodników przez:

1)               wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2)       przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku braku sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych,


3)       zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie,

4)       gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,

5)       pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi,

6)       uprzątnięcie błota, śniegu lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruch pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych,

7)       prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w sposób określony w umowie z jednostką wywozową,

8)               usuwanie chwastów, zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości, w tym także z miejsc wokół urządzeń do zbierania odpadów lub osłon śmietnikowych oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,

9)       usuwanie zanieczyszczeń z pomieszczeń i urządzeń budynków wielolokalowych przeznaczonych do wspólnego użytku,

10)          coroczną wymianę piasku w piaskownicach dla dzieci,

11)          umieszczenie w budynkach wielolokalowych obowiązującego regulaminu porządku domowego a na targowiskach i giełdach informacji o warunkach prowadzenia handlu,

12)          zabezpieczenie nieruchomości przed wydostawaniem się na tereny przyległe wód opadowych, odpadów oraz innych substancji ciekłych i stałych,

13)          włączenie posesji wyposażonej w szczelny zbiornik bezodpływowy do miejskiej sieci kanalizacyjnej, przy nowo wybudowanych sieciach, niezwłocznie po przekazaniu sieci do eksploatacji,

14)          przestrzeganie innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami, uchwalonego odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Cieszanowie.

 

2.       Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.

3.       Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.

4.       Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także:

 

1)               zbieranie  i  pozbywanie  się  odpadów zgromadzonych  w  urządzeniach  do  tego  przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2)       pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej,

3)               uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.

 

5.       Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1-4 należą do gminy. Do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

6.       Na terenie nieruchomości zabrania się:

 

1)                spalania odpadów komunalnych, tworzyw sztucznych, gumy, odzieży, mebli oraz zaolejonych szmat itp.,

2)       wrzucania do pojemników i kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: śniegu, lodu, gorących popiołów-żużli oraz substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, odpadów przemysłowych, medycznych, weterynaryjnych i gruzu,

3)       mycia pojazdów mechanicznych i innych środków transportowych. Na nieruchomościach lub ich częściach, takich jak place, podwórka, itp. mycie samochodów może odbywać się jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej. W szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do cieków, zbiorników wodnych lub do ziemi.

4)       dokonywania napraw pojazdów mechanicznych, z wyjątkiem drobnych napraw nie powodujących


zanieczyszczenia środowiska. Doraźne naprawy pojazdów mechanicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi (np. warsztaty samochodowe) mogą odbywać się wyłącznie pod warunkiem nie zanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych oraz usunięcie ich poprzez zlecenie odbioru i wywozu odpowiedniej jednostce.

3. Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych i innych środków transportowych na chodnikach,

jezdniach, poboczach dróg i placach publicznych.

ROZDZIAŁ 3

Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych a także wymagania dotyczące ich rozmieszczania.

§ 5 1. Odpady komunalne zbiera się w estetycznych, szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach o pojemnościach od 0,05 do 10 m3 (50 - 10.000 1), przeznaczonych do danego rodzaju odpadów, dostosowanych do mechanicznego ich opróżniania przez jednostkę wywozową.

2.       Wykorzystywane do selektywnej zbiórki odpadów pojemniki i worki powinny być w sposób trwały i wyraźny oznakowane rodzajem odpadów, do których zbierania służą oraz nazwą i numerem telefonu firmy odpowiadającej za ich opróżnianie.

3.       Dla okresowo zwiększonych ilości odpadów, lub gdy ustawienie pojemnika przy nieruchomości narusza przepisy, do zbierania odpadów komunalnych dopuszcza się odpowiednio przystosowane i oznaczone worki udostępnione przez jednostkę wywozową, z którą właściciel nieruchomości zawarł umowę.

4.       Ilość urządzeń do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz ich wielkość powinna zapewnić zbieranie wszystkich odpadów komunalnych zmieszanych z terenu nieruchomości przez okres pomiędzy kolejnymi wywozami.

6. Prowadzący uliczne akcje reklamowe i promocyjne oraz osoby bezpośrednio wykonujące na ich rzecz takie czynności zobowiązani są do usunięcia wydanych ulotek, reklam oraz innych wyrobów rozrzuconych w miejscach publicznych.

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości, w uzgodnieniu z jednostką wywozową, zobowiązany jest wydzielić w obrębie własnej nieruchomości miejsce na odpady wielkogabarytowe, pojemniki lub kontenery przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, a na terenach ogródków działkowych także przy każdym wyjściu.

2.        W przypadku braku możliwości określonej w ust. 1, pojemniki lub kontenery mogą być zlokalizowane na terenie przyległej nieruchomości, gdy jej właściciel wyraża na to zgodę i nie utrudnia to korzystania z dróg i przejść publicznych.

3.        Szczegółowe warunki usytuowania urządzeń do zbierania odpadówNcomunalnych na terenie nieruchomości określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

§ 7. Na drogach i miejscach publicznych odpady gromadzi się w koszach ulicznych.

§ 8. 1. Kosze uliczne na odpady powinny być ustawione w rejonach intensywnego ruchu pieszego a ich

rozmieszczenie i opróżnianie zapewniają:

1)          upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy jednostki wywozowe - w odniesieniu do dróg, placów, parków miejskich i gminnych,

2)    zarządcy osiedli mieszkaniowych - w odniesieniu do osiedli mieszkaniowych,

3)    zarządcy obiektów - w odniesieniu do obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności,

4)   przedsiębiorcy - w odniesieniu do wolnostojących i tymczasowych obiektów handlowych,
gastronomicznych oraz usługowych, stosownie do wielkości obiektu i rodzaju prowadzonej
działalności.

2. Zabrania się wyrzucania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz z działalności handlowej,

produkcyjnej i gastronomicznej do koszy ulicznych.

§ 9. Organizator imprezy masowej, zgromadzenia o charakterze publicznym, targowiska lub giełdy, poprzez

jednostkę wywozową zapewnia wystarczającą ilość pojemników bądź kontenerów do zbierania odpadów

komunalnych w sposób selektywny, szaletów ruchomych oraz dokonuje uprzątnięcia terenu bezpośrednio po jej

zakończeniu. Powyższe dotyczy także usunięcia skutków działalności z terenów przyległych, jeżeli takie

występują.


ROZDZIAŁ 4

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 10. 1. Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych odbywa się wg częstotliwości zapewniającej właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, z zastrzeżeniem ust.2 i 3 oraz § 5, ust. 3.

2.  Dopuszcza się wywóz odpadów komunalnych:

1)  z terenów nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi

- nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

2) z terenów cmentarzy,

- nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,

3) z terenów ogródków działkowych

-   według częstotliwości i na zasadach ustalonych przez zarząd ogródków działkowych, jednak
w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na 14 dni,

4) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

- nie rzadziej, niż raz w miesiącu.

3.      Na terenach, na których organizowane są imprezy masowe, zgromadzenia o charakterze publicznym i giełdy, wprowadza się obowiązek usunięcia odpadów niezwłocznie po zakończeniu oczyszczania terenu imprezy.

4.      Wywóz odpadów komunalnych wielkogabarytowych zgromadzonych poza pojemnikami powinien odbywać się niezwłocznie, a zbieranych w specjalnych kontenerach, w terminach uzgodnionych w umowie z jednostką wywozową, jednak nie później niż po 14 dniach od daty podstawienia kontenera.

5.      Właściciele nieruchomości i obowiązani są do okazania umowy i dowodów płacenia (zakładowi będącemu gminna jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych) za pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przechowywania tych dokumentów przez okres 12 miesięcy, z tym zastrzeżeniem, iż dopuszcza się dokumentowanie korzystania z usług opróżniania zbiorników bezodpływowych tylko za pomocą rachunków.

 

6.        Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych i osadów z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię gruntu.

7.        Kontrolowanie sposobu realizacji obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych będzie dokonywane na podstawie rachunków za wywóz nieczystości ciekłych. Ilość wywożonych nieczystości ciekłych winna odpowiadać ilościom zużytej wody wykazanym w rachunkach za wodę, jeżeli budynek jest podłączony do sieci wodociągowej, lub średniemu zużyciu wody na mieszkańca w budynkach, które posiadają własne ujęcie wody lub do których woda dowożona jest beczkowozami, według norm zużycia, określonych w odrębnych przepisach. §11. Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości jest dopuszczalny wyłącznie

w dni powszednie w godzinach od 6    do 20    , z zastrzeżeniem § 10 ust. 3).

§ 12. Jednostka wywozowa odmówi wywiezienia odpadów z terenu nieruchomości jeżeli:

1)    zachodzi podejrzenie, że są to odpady inne niż komunalne, niewiadomego pochodzenia lub
o nieznanym składzie,

2) odpady określone w § 4, ust. 2, pkt 2), zgromadzone zostały w pojemnikach na odpady komunalne.

ROZDZIAŁ 5

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.

§13.1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do stałego dozoru oraz zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem oraz uciążliwością dla ludzi i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie się zwierząt. 2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe lub opiekunów zwierząt należy w szczególności:


1)       prowadzenie psów na uwięzi, a psów wykazujących agresywność i niebezpiecznych dodatkowo w kagańcu,

2)   przewożenie psów w środkach komunikacji publicznej na uwięzi i w kagańcu,

3)   natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych i innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku. Nie dotyczy to osób niewidomych i niedowidzących,

4)   wyposażenie psa w identyfikator umożliwiający szybkie odszukanie lub kontakt z właścicielem,

5)   szczepienie ochronne zwierząt i uiszczanie podatku od ich posiadania, na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami.

3.   Osobom utrzymującym zwierzęta domowe lub opiekunom zwierząt zakazuje się:

1)   prowadzenia hodowli zwierząt domowych bez zgody właściciela nieruchomości,

2)      prowadzenia hodowli zwierząt domowych, która pogarsza warunki zdrowotne, sanitarne i porządkowe otoczenia lub powoduje zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i inne uciążliwości,

3)      wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt (schroniska, lecznice, wystawy itp.). Nie dotyczy to psów, które są przewodnikami osób niewidomych i niedowidzących,

 

4)  wprowadzania zwierząt na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż oraz na inne tereny objęte takim zakazem z mocy odrębnych przepisów,

5)  dopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta.

4.    Uwolnienie od stałego dozoru psów i innych zwierząt domowych, dozwolone jest tylko w następujących
przypadkach:

1)       gdy są one na uwięzi,

2)   znajdują się na terenie należycie ogrodzonym uniemożliwiającym jego opuszczenie.

5.    W miejscach mało uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się zwolnienie psa z uwięzi i kagańca pod
warunkiem pełnej kontroli jego zachowania przez właściciela lub opiekuna.

ROZDZIAŁ 6

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach.

§ 14. 1. Za zgodą właściciela nieruchomości dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenie miasta i gminy z wyjątkiem nieruchomości:

1)      o zabudowie wielorodzinnej,

2)  skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego (domki szeregowe, bliźniaki),

3)  na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej i obsługi mieszkańców.

2.    Hodowla zwierząt gospodarskich winna być usytuowana i prowadzona z zapewnieniem nie pogarszania
warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowania zanieczyszczenia powietrza,
gleby, wody i innych uciążliwości.

3.   Postanowień ust. 1 nie stosuje się do zwierząt gospodarskich utrzymywanych w celach oświatowych,
rehabilitacyjnych, rekreacyjnych i sportowych, pod warunkiem, że nie będzie to uciążliwe dla otoczenia.

ROZDZIAŁ 7

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§ 15. Właściciele nieruchomości przeprowadzają okresową deratyzację miejsc i pomieszczeń nie rzadziej niż raz w roku oraz każdorazowo w terminie podanym do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów , w szczególności takich jak:

-  węzły cieplne i przyłącza,

-  korytarze piwniczne,

-  zsypy i komory zsypowe,

-  osłony śmietnikowe,

na terenie budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego i wielorodzinnego, placówek służby zdrowia, obiektów użyteczności publicznej, itp.


ROZDZIAŁ 8

Postanowienia końcowe.

§ 16. Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w § 4 ust. 1 pkt. 1-14 sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.

§ 17.   W razie stwierdzenia nie wykonania obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 6 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku, która podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. § 18. 1. W przypadku stwierdzenia nie wykonania obowiązków, o których mowa w § 4 ust.l pkt 4 i pkt 5 Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów wydaje z urzędu decyzję, w której ustala:

1)               obowiązek   uiszczania  opłat   za  odbieranie  odpadów  komunalnych   lub   opróżnianie  zbiorników bezodpływowych,

2)       wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek opłat obowiązujących na terenie miasta i gminy, ustalonych odrębna uchwałą Rady Miejskiej w Cieszanowie,

3)       termin uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1,

4)       sposób i terminy udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżnienia.

 

2.        Decyzji, o której mowa w ust.l, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

3.        Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydana na okres 1 roku.

4.   Decyzja, o której mowa w ust.l, ulega przedłużeniu w drodze decyzji wydawanej z urzędu, na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji, umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji.

§ 19. Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niż niebezpieczne, a także zasady odzysku

lub unieszkodliwiania odpadów regulują odrębne przepisy.

§ 20. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym regulaminie podlega karze grzywny w trybie i

na zasadach przewidzianych w prawie o wykroczeniach.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§ 22. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady

Miejskiej     w Cieszanowie.

§ 23. Traci moc Uchwała Nr 2/1/2004 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie

szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Podkarpackiego.


 

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.
Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.