artykuł nr 1

                       Uchwała Nr 43/VIII/2005

                            Rady Miejskiej w Cieszanowie

                            z dnia 20 października 2005r.

w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego miasta i gminy Cieszanów

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200Ir. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Cieszanowie postanawia co następuje:

§1

1.  Przyjmuje się przedstawione przez burmistrza miasta i gminy Cieszanów i zaopiniowane przez Gminna Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w Wielkich Oczach wyniki analiz dotyczących aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Cieszanów, uchwalonego uchwałą nr 48/V/98 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 15 czerwca 1998r. (Dz. Urz. Woj. Przemyskiego z dnia 31 sierpnia 1998r. nr 16, poz. 235), zwanego dalej studium.

2.             Stwierdza się brak aktualności studium w zakresie zgodności z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 pkt 6 i art. 10 ust 2 pkt 1-^11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami).

§2

Uznaje    się    potrzebę    dokonania    zmiany    studium    uwarunkowań    i    kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Cieszanów

§3

Wykonanie uchwały poleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 43/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 44/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 45/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 46/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 47/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 48/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 49/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 50/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 51/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 52/VIII/2005 z dnia 20 października 2005r.
Uchwała Nr 53/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 54/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 55/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 56/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 57/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 58/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 59/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 60/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 61/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 62/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 63/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 64/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 65/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 66/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 67/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 68/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 69/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 70/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 71/IX/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
Uchwała Nr 72/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.
Uchwała Nr 73/X/2005 z dnia 16 grudnia 2005r.