artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 40/VI/2005

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 30.08.2005 r.

w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Cieszanów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13, art.40 ust.l, art.41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi, zmianami)

uchwala się co następuje:

§1

 Nadać  drodze oznaczonej jako  działki  nr ewid.  2315   i 2316,  położonej  w obrębie

miejscowości Cieszanów, nazwę - ulica Solidarności.

§2

1 .Położenie przedmiotowej ulicy przedstawia załącznik graficzny Nr 1 do uchwały.

2.Uzasadnienie uchwały i intencję Rady na przyszłość określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§3

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Podkarpackiego.


Załącznik nr 2

Obradująca w dniu 30 sierpnia 2005r. Rada Miejska w Cieszanowie, pragnąc uczcić 25-cio lecie powstania „Solidarności'", która spowodowała ostateczne wyzwolenie się Narodu Polskiego spod okupacji sowieckiej i dała przykład innym narodom uciskanym przez Związek Sowiecki do walki o wolność i niepodległość, a zatem spowodowała historyczny przełom na miarę ogólnoświatową - był więc to zryw epokowej miary - stąd, bacząc na to, iż ruch ten rozwinął swą działalność na terenie miasta i gminy Cieszanów, postanowiono nadać ulicy łączącej ul. Jana III Sobieskiego i Adama Mickiewicza, która stanowi początek przyszłej obwodnicy na terenie Cieszanowa, nazwę ..Solidarności", a w przyszłości, gdy plan jej budowy zostanie zrealizowany, nazwę tę rozciągnąć na dalszy jej odcinek, aż do ul. Tadeusza Kościuszki, przez co ta nowa arteria komunikacyjna miasta otrzyma godną naszym czasom nazwę, a Srebrny Jubileusz Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność" w środowisku naszym godnie zostanie upamiętniony.