artykuł nr 1


                                         Uchwała Nr 39/VI/2005

                                     Rady Miejskiej w Cieszanowie

                                       z dnia 30 sierpnia 2005 r.


w sprawie wypowiedzenia członkostwa w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 64 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §13 ust. 1 lit. a i §14 ust. 1 załącznika Nr 1 do uchwały Nr 56/VTI/2000 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Miejska w Cieszanowie

postanawia:

§1

 Wypowiedzieć członkostwo w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.