artykuł nr 1

Uchwała Nr 37/VI/2005 

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 30 sierpnia 2005r


W sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości przy scaleniu i podziale nieruchomości oraz podziału nieruchomości.

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591 z poz. zm.) oraz art. 98a i 107   Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje

§1

Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 0% z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości oraz z Mułu podziału nieruchomości

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów

§3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego