artykuł nr 1

UCHWAŁA   NR 31/V/2005

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 27 czerwca 2005r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm,/ Rada Miejska uchwala , co następuje:

§1

Zmniejszyć dochody gminy o kwotę                   5 985.00 zł.  z tytułu:

-   decyzja Nr 39 Wojewody Podkarpackiego o zmniejszeniu planu w dziale "Opieka     Społeczna"
Zwi
ększyć dochody gminy o kwotę                              587 721,42 zł. z tytułu:

-   dofinansowanie placówek oświatowych  przez OWENS-ILLNOIS

POLSKA S.A. Jarosław                                                                                       10 000.00

- dotacja Wojewody Podkarpackiego na pomoc materialną dla uczniów

o charakterze socjalnym                                                                                     91 178,00

-   sprzedaży mienia komunalnego                                                                         273 557,91

-   likwidacji konta bankowego Gospodarstwa Pomocniczego przy UMiG         212 985,51
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach stanowi kwotę         13 854 974,42 zł.

§2


Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę                                      15 985,00 zł z tytułu:

- zakupu usług w dziale "Opieka społeczna" 15 985,00 zł

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę  592 734,51 zł z tytułu:

-   wpłaty członkowskiej na Związek Gmin Ziemi Lubaczowskiej                               8 580.00

-   zakupu samochodu                                                                                               58 680,00

-   pomocy materialnej dla uczniów - stypendia i zasiłki                                           91 178,00

-   opłata za gaz / Gospodarstwo Pomocnicze /                                                       12 470,20

-   utrzymania pastwisk                                                                                              55 000,00

-   utrzymania dróg gminnych                                                                                    60 000,00

-   utrzymanie Przedszkola Ciesanów                                                                      30 025,31

-   zakup materiałów   /do MGOPS/                                                                           10 000,00

-   odsetki od nieterminowych wpłat                                                                            1 810,00

-   zaległej faktury za zrywkę drewna                                                                          5 000,00

-   ewentualnej spłaty zadłużenia z tytułu poręczenia kredytu bankowego

dla Związku Gmin Ziemi Lubaczowskiej                                                                260 000,00
w pe
łnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej  zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach stanowi wielkość       13 249 185,51zł


§3

Zmniejsza się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego " Zakład Obsługi Gminy" o kwotę 49 666,00. Plan przychodów i wydatków po zmianach określa zał. Nr 3

§4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§6

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 czerwca 2005r.

Zestawienie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2005 rok

DOCHODY

 

Dział

rozdział

§

Nazwa działu, rozdziału i paragraf i      zmniejszenia

zwiększenia

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 

486 543,42

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

486 543,42

 

 

0840

Sprzedaż składników majątkowych

 

273 557,91

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

 

212 985,51

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

10 000,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

10 000,00

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 

10 000,00

852

 

 

OPIEKA SPOŁECZNA

5 985,00

 

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

5 985,00

 

 

 

2010

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone

5 985,00

 

854

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

91178,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla ucznia

 

91 178,00

 

 

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin

 

91 178,00

 

 

 

OGÓŁEM:

5 985,00

587 721,42


Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 czerwca 2005r.

Zestawienie zmian do budżetu Miasta i Gminy Cieszanów na 2005 rok

WYDATKI

 

dział

rozdział

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu    zmniejszenia

zwiększenia

020

 

 

LEŚNICTWO

 

5 000,00

 

02001

 

Gospodarka leśna

 

5 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

5 000,00

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

60 000,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

60 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

60 000,00

757

 

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

 

260 000,00

 

75704

 

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

 

260 000,00

 

 

8020

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

 

260 000,00

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 

69 280,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

69 280,00

 

 

4260

Sprzedaż składników majątkowych

 

12 470,20

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

55 000,00

 

 

4580

Pozostałe odsetki

 

1 810,00

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

8 580,00

 

75095

 

Pozostała działalność

 

8 580,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

8 580,00

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

88 705,31

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

58 680,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

58 680,00

 

80104

 

Przedszkola

 

30 025,31

 

 

4260

Zakup energii

 

20 025,31

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

10 000,00


852

 

 

OPIEKA SPOŁECZNA

15 985,00

10 000,00

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

5 985,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 985,00

 

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

10 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

10 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

 

854

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

91 178,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

 

91 178,00

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

 

91 178,00

 

 

OGÓŁEM:

743,51


 

Wprowadza się zmiany do budżetu na 2005 rok Zakładu Obsługi Gminy zmniejsza się przychody i wydatki zakładu budżetowego o kwotę   49 666 zł

Przychody zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Obsługi Gminy" po zmianch wynoszą 1 454 313 zł, oraz wydatki 1 454 313 zł.