artykuł nr 1

UCHWAŁA   NR 30/V/2005

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE
z dnia 27 czerwca   2005r.

w sprawie: udzielenia poręczenia spłaty kredytu bankowego dla Związku Gmin Ziemi    Lubaczowskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska postanawia:

§1

udzielić poręczenia finansowego z tytułu zaciągnięcia przez Związek Gmin Ziemi Lubaczowskiej kredytu bankowego w kwocie 260 000,00 zł w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie z przeznaczeniem na budowę ośrodka wypoczynkowego w Nowym Siole.

§2

1/ Spłata przez Związek Gmin Ziemi Lubaczowskiej kredytu, o którym mowa w § 1,

nastąpi do dnia 31 grudnia 2005 roku , 2/ Poręczenie kredytu bankowego obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego

zadłużenia. 3/ Prawne zabezpieczenie poręczenia w/w kredytu stanowi weksel własny in blanco wraz

z deklaracją wekslową. 4/ Pokrycie ewentualnej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu bankowego nastąpi

z dochodów własnych gminy

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.