artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 27/IV/2005

 Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia   25 maja 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 10/11/2005 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie budżetu na 2005 rok.

Działając na podstawie art.28 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Cieszanowie ustala co następuje:

§1

W Uchwale Nr 10/11/2005 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie budżetu na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany:

1/. § 22 uchwały otrzymuje nowe brzmienie o treści:

1.1. określa się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny p.n. „Poprawa bazy oświatowo - sportowej" w wykazie stanowiącym załącznik Nr 11.

2/. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w kwocie

:  1 260 507z

w tym na program:

a/„Poprawa bazy oświatowo - sportowej w kwocie      540 507zł

z tego na zadanie:

-       „Budowa Przygranicznego Centrum Kultury i Sportu „Wędrowiec" w Cieszanowie -  195 OOOzł

-       „Utworzenie Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie"   -   345 507zł
b/.„Porządkowanie    gospodarki    wodno   -    ściekowej    w    obrębie    aglomeracji    Cieszanów"
w kwocie 720 OOOzł

w tym na zadanie:

-       „Przystosowanie parku w Cieszanowie do pełnienia współczesnych funkcji wraz z przebudową
oświetlenia parkowego „    - 120 OOOz

-       „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w obrębie aglomeracji Cieszanów"-600 OOOzł

31. Skreśla się załączniki Nr 11 a, b, c, pozostaje załącznik Nr 11.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.