artykuł nr 1

Uchwała Nr 26/III/2005

RADY M1EJSKTEJ W CIESZANOWTE

z dnia 28 kwietnia 2005

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania gruntów mienia komunalnego Gminy Cieszanow na rzecz

Powiatu Lubaczowskiego

 

W wykonaniu postanowień art. 18 ust. 2 pkt. 9 iit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tekst jednolity 200Ir. Dz.U.Nr. 142. poz. 1591 z późn. zm. /oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia !997r o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity z 2004r. Dz.U.Nr.261 poz.2603.

 

RADA MIEJSKA W CIESZANOWIE

 postanawia :

 

§1

 

Przychylić się do wniosku Powiatu Lubaczowskiego z dnia I8-02-2005r. i przekazać nieodpłatnie na rzecz Powiatu Lubaczowskiego grunty stanowiące własność Gminy Cieszanow drogi powiatowe.

1.   Nowy Lubliniec, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 728/1 o pow. l,87ha, objętej księgą wieczystą KW nr 2459, stanowiącej drogę powiatową Nr 1638 R Nowy Lubliniec przez wieś.

 

 

§2

 

Wyżej wymienione nieruchomości zostaną przekazane pod warunkiem że będą wykorzystane na cele publiczne, tj. drogi publiczne.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Cieszanowie

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.