artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 25/III/2005

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 28 kwietnia 2005r.

w sprawie: nieodpłatnego przydziału drewna

Działając na podstawie art. 18 ust. 1, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/

RADA MIEJSKA W CIESZANOWIE postanawia

§1

Przydzielić nieodpłatnie na wniosek zebrania wiejskiego wsi Folwarki 14 m drewna tartacznego sosnowego z przeznaczeniem na wykonanie drewnianej wiaty na zapleczu świetlicy oraz remont dachu na budynku sklepu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń U M i G Cieszanów.