artykuł nr 1


Uchwała Nr 17/III/2005

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 28 kwietnia 2005 r.


w   sprawie:    udzielenia   absolutorium   Burmistrzowi   Miasta   i   Gminy Cieszanów za   wykonanie budżetu w 2004 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm./

Rada Miejska w Cieszanowie postanawia

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Cieszanów za 2004 rok w brzmieniu jak załącznik nr 1 do nin. uchwały

Rada Miejska w Cieszanowie   udziela   absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.