artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 16/II/2005

Rady Miejskiej w Cieszanowie
z dnia 31 marca 2005 r.

 

w sprawie odwołania Sekretarza Miasta i Gminy Cieszanów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Cieszanowie postanawia

§ 1

Odwołać  Pana mgr inż. Andrzeja Szymanowskiego ze stanowiska  Sekretarza Miasta i Gminy Cieszanów .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 4

Traci moc uchwała  Nr 44/VII/2004 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 16 lipca  2004  r.   w   sprawie  powołania   Sekretarza  Urzędu  Miasta  i Gminy Cieszanów .