artykuł nr 1

UCHWAŁA nr  10/II/2005

RADY MIEJSKIEJ

w CIESZANOWIE

z dnia 31 marca 2005r.

 

 

w sprawie budżetu Miasta i Gminy w Cieszanowie w 2005 roku.

 

       Działając na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt.  4, pkt. 9 lit. d, ,pkt. 10 i art. 10 i art. 51

ust. 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 roku, Nr 13,

poz. 74 z późn. zm.) 109 ust. 1, art. 122, 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998

roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miejska w

Cieszanowie postanawia:

                                                          

§  1

 

Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy w Cieszanowie w 2005 roku zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości  13 273 238 zł , w tym:

 

1). dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości 1 770 472 zł

 

 

2) udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 779 078 zł,

z tego:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych    -  769 078 

- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych      -    10 000 

 

3) subwencja ogólna dz. 758 - Różne rozliczenia       -       6 974 213 zł ,

 z tego:

- część oświatowa                  -    4 571 795 zł

- część wyrównawcza            -    2 402 418 zł.

 

4) dochody z podatków i opłat lokalnych w wysokości       2 076 185 zł,

 z czego:

 - dochody podatkowe realizowane przez gminę                      -            1 950 985 zł

 - dochody podatkowe realizowane przez Urzędy Skarbowe   -                 25 200 zł

 - opłata skarbowa                                                                     -                 20 000 zł

 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                           -                 80 000 zł

 

5) pozostałe dochody w kwocie 541 400 zł ,

z tego:

   - wpływy z usług                                          -         23 000 zł

   - dochody z najmu i dzierżawy                    -         35 000 zł

   - ze sprzedaży składników majątkowych    -        354 000 zł

   - z różnych opłat                                          -        129 400 zł.

 

 

6) dochody z tytułu pomocy finansowej – program SAPARD            -     737 128 zł

     z tego na:

    - modernizacja i włączenie zbiorników wodnych w Nowym Siole  -    236 328 zł

    - budowa dróg gminnych w miejscowości Dachnów i Chotylub      -    500 800 zł.

   

7) środki z Państwowego Funduszu Obszarów Wiejskich                   -     171 222 zł

     z tego na:

     - zakup pomocy naukowych                                                            -       74 654 zł

     - docieplenie Zespołu Szkół w Dachnowie                                      -      96 568 zł

 

8) dochody związane  z  realizacją zadań bieżących własnych dofinansowanych

     z budżetu państwa                                                                            -    223 500 zł

- dotacje z budżetu państwa związane z realizacja zadań własnych    -     217 500 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie

   porozumień                                                                                        -        6 000 zł

 

 

§  2

 

Ustala się plan wydatków budżetu Gminy i Miasta w Cieszanowie w 2005 roku w kwocie

12 672 427 zł , na które składają się:

 

1. Wydatki bieżące                                       -  10 438 406 zł , w tym;

a)  wynagrodzenie osobowe pracowników  -     4 378 024 zł

b)  pochodne od wynagrodzeń                     -        894 165 zł

c) dotacje                                                      -        564 840 zł.

 

2. Wydatki majątkowe                                 -      2 234 021zł.

 

Szczegółowy podział wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§  3

 

Określa się dotacje  dla instytucji kultury w kwocie  500 840 zł.

 

Szczegółowy podział  dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Ustala się podział dotacji i wydatków związanych z realizacją  zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom;

 

1.  Dochody   -  1 770 472 zł,

2.  Wydatki    -  1 770 472 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

§  5

 

Ustala się podział dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych

dofinansowanych z budżetu państwa:

 

1.Dochody  217 500 zł,

2.Wydatki   217 500 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§6

 

Ustala się  dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości  64 000 zł.

-organizacja imprez sportowych, rozpowszechnianie kultury fizycznej w sołectwach Dachnów - 20 000 zł, Stary Lubliniec – 20 000 zł oraz Cieszanów – 24 000 zł.

 

 

§  7

 

Określa się limit wydatków inwestycyjnych w wysokości 2 234 021 zł. Szczegółowy podział wydatków określa załącznik nr 7.

 

 

§  8

 

 

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 600 811 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

                                                               

§  9

 

Ustala się rozchody w kwocie     -      737 905 zł na :

- spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości  737 905 zł,

 

 

§ 10

 

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 80 000 zł i wydatki na zadania wynikające z  „Gminnego programu profilaktyki
i przeciwdziałania alkoholizmowi’ w 2005 roku na kwotę 80 000 zł.

 

§ 11

 

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości     125 172 zł.

 

 

§  12

 

Upoważnia się Burmistrza  Miasta i Gminy do dokonania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy  do przekazania upoważnień do dokonania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej jednostkom organizacyjnym Miasta i Gminy.

 

§ 13

 

Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Burmistrza Miasta
i Gminy w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu na kwotę 800 000 zł.

 

§ 14

 

Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

w kwocie  137 094 zł, ustala się długoterminowy kredyt  bankowy.

 

§ 15

 

Upoważnia się Burmistrza  Miasta i Gminy  do zaciągnięcia długu z tytułu kredytów

 w kwocie 137 094 zł i spłaty kredytów i pożyczek w wysokości  737 905 zł.

                                                                

            

§ 16

 

Wyodrębnia się wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie dla nauczycieli – 24 293 zł.

 

§ 17

 

1.Ustala się wydatki majątkowe na pomoc rzeczową dla Powiatu Lubaczowskiego w kwocie  40 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Brusno - Horyniec

oraz wydatki bieżące 24 500 zł / na pomoc finansową/.

 

2.Ustala się wydatki majątkowe na pomoc finansową w kwocie 40 000 zł dla Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na budowę obwodnicy .

 

§ 18

 

Ustala się przychody i wydatki  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 18 200 zł. Plan przychodów i wydatków określa załącznik nr 8.

 

 

§ 19

 

Ustala się przychody w wysokości 124 086 zł i wydatki  w wysokości 124 086 zł „Dochodów jednostek budżetowych”. Plan przychodów i wydatków określa załącznik nr 9

                                             

§ 20

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego „Zakład Obsługi Gminy”
w wysokości 1 503 979 zł. Plan przychodów i wydatków określa załącznik nr 10.

 

§  21

 

Ustala się dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi  w  wysokości 40 000 zł

- organizacja wyjazdów młodzieży na obozy ,kolonie, wycieczki         -    10 000 zł,

- organizacja dożynek, festiwali, konkursów,                                         -    10 000 zł,

- wydawanie folderów, kart pocztowych oraz historii o gminie             -    10 000 zł,

- organizacja imprez  przez młodzież katolicką /festiwale pieśni religijnej,

   wyjazdy na rekolekcje, itp./                                                                  -    10 000 zł.    

 

§  22

 

1. Ustala się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w wysokości  1 065 507 zł,

pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej”, „Poprawa bazy oświatowo-

sportowej”, „Rewitalizacja Terenów Miejskich” zgodnie z załącznikiem nr 11 a, b, c       

do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych:

a/.- „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i rekreacja „– etap II     -    120 000 zł

w tym na zadanie „Przystosowanie parku w Cieszanowie do pełnienia współczesnych funkcji wraz z przebudową oświetlenia parkowego”         -  120 000 zł                                      

b/.- „Poprawa bazy oświatowo – sportowej”                                                 -    345 507 zł

w tym na zadanie „Utworzenie Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie”  

- 345 507 zł

c/.- „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i rekreacja”                   -    600 000 zł

w tym na:

- kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w obrębie aglomeracji
  Cieszanów      -  600 000 zł

§ 23

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 24

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia  1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Załącznik nr 1 do Uchwały

Rady Miejskiej nr 10/II/2005

                                                                                           z dnia .31.03.2005r.

Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział

Rozdz.

Nazwa działu, rozdziału

Kwota zł

020

02001

Leśnictwo- gospodarka leśna

      19 000

 

 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż drewna

       19 000

400

40002

Dostarczanie wody

      275 768

 

 

dochody z tytułu dostarczania wody

środki pomocowe  SAPARD modernizacja i włączenie istniejących zbiorników wodnych w Nowym Siole

39 400

         

          236 368

600

 

60016

 

Transport i łączność

Drogi gminne

Środki pomocowe SAPARD budowa drogi gminnej Chotylub Dąbrówka

          500 800

     

 

          500 800

700

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

          390 000

 

 

Dochody z najmu i dzierżawy                                                                                            dzierżawy gruntów              -  35 000 zł,

35 000

 

 

Wpływy z usług

odsprzedaż energii elektrycznej – 20 000 zł

20 000

 

 

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

335 000

710

 

Działalność usługowa

6 000

 

71035

Cmentarze

Dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumień /na działalność bieżącą/

6 000

6 000

750

 

Administracja publiczna

 63 612

 

75011

Urzędy wojewódzkie – dotacje celowa z budżetu na zadania bieżące

 60 612

 

75023

Urzędy gmin

różne opłaty                                                                                                 

 3 000

3 000

751

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli    i ochrony prawa oraz sądownictwa                              prowadzenie rejestru wyborców – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone

  1 360

754

 

Bezpieczeństwo publiczne

7 000

 

75414

Obrona cywilna - dotacja z budżetu panstwa na wydatki majątkowe

7 000

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od     innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

2 855 263

 

75601

Wpływy z karty podatkowej

  6 000

 

75615

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od      czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat   lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

podatek od nieruchomości                                                    podatek rolny                                                                  podatek leśny                                                                 podatek od środków transportowych

  1  126 615

 

 

 

900 766
     88 704

    129 782

        7 363                                                                       

 

 

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

podatek od nieruchomości

podatek rolny

podatek leśny

podatek od środków transportowych

wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe

podatek od spadków i darowizn

podatek od posiadania psów

podatek od czynności cywilnoprawnych

odsetki                                 

843 570

 

 

             171 051

595 209

6 753

30 760

 

15 000

4 200

597

               15 000

5 000

 

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. na podstawie ustaw                                                         -opłata skarbowa   

-za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu               

         100 000

 

20 000

80 000

 

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa                                                          podatek dochodowy od osób fizycznych                             podatek dochodowy od osób prawnych

779 078

 

769 078

10 000

758

 

75801

75807

Różne rozliczenia                                                subwencja oświatowa                                               subwencja wyrównawcza                                     

6 974 213

4 571 795

2 402 418

801

 

Oświata i wychowanie

171 222

 

80101

Szkoły podstawowe – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 

96 568

 

80110

Gimnazja

wpływy z programu aktywizacji obszarów wiejskich

74 654

852

 

Opieka społeczna

1 919 000

 

85203

Ośrodki wsparcia

dotacja celowa z budżetu panstwa na zadania zlecone

256 500

256 500

 

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone

 

1 392 200

1 392 200

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

dotacja celowa na z budżetu państwa na zadania zlecone  / działalność bieżąca /

5 200

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze

dotacja celowa z budżetu państwa - na zadania własne

- na zadania zlecone

125 800

78 200

47 600

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

dotacja celowa z budżetu państwa - na zadania własne

/działalność bieżąca /

89 300

 

               89 300

 

85295

Pozostała działalność

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne

50 000

50 000

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90 000

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                     

dochody z tytułu odprowadzania ścieków

90 000

 

 

Ogółem dochody

13 273 238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                                                                                                 Załącznik nr 2 do Uchwały

                                                                                                  Rady Miejskiej nr 10/II/2005

                                                                           z dnia 31.03.2005r.

 

 

Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.                                                

 

Dział

Rozdz.

Nazwa działu, rozdziału

Kwota zł

010

 

01030

Rolnictwo

Izby rolnicze

a)wydatki bieżące

13 680

            13 680

13 680

020

02001

Leśnictwo-gospodarka leśna

a)wydatki bieżące, w tym:

-wynagrodzenie osobowe pracowników

-pochodne od wynagrodzeń

7 879

7 879

6 659

             1 220

400

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę

309 704

 

40002

Dostarczanie wody

a)wydatki bieżące

b)wydatki majątkowe

309 704

39 140

270 564

600

 

Transport i łączność

          164 500

 

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

a)wydatki majątkowe/pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego

40 000

40 000

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

a)wydatki bieżące

b)wydatki majątkowe/pomoc rzeczowa dla Powiatu Lubaczowskiego

64 500

24 500

 

40 000

 

60016

Drogi publiczne gminne

a)wydatki bieżące

60 000

60 000

700

 

70005

 

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a)wydatki bieżące

          142 000

          142 000

142 000

710

 

71035

 

Działalność usługowa

Cmentarze

a)wydatki bieżące

41 200

41 200

41 200

750

 

Administracja publiczna

1 278 410

 

75011

Urzędy wojewódzkie

a)wydatki bieżące, w tym:

-wynagrodzenie osobowe

-pochodne od wynagrodzeń

101 578

101 578

73 582

14 482

 

75022

Rady gmin

129 250

 

 

 

a) wydatki bieżące

    129 250

 

75023

Urzędy gmin

a)wydatki bieżące, w tym

- wynagrodzenie osobowe pracowników

- pochodne od wynagrodzeń

1 034 082

1 034 082

557 282

109 800

 

75095

Pozostała działalność

a)wydatki bieżące /składki na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych i Związek Gmin Wiejskich/oraz promocja Gminy

13 500

13 500

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

1 360

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa

a)wydatki bieżące

 

1 360

1 360

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    139 684

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

a)wydatki bieżące

    130 684

    130 684

 

75414

Obrona cywilna

a)wydatki majątkowe

        9 000

        9 000 

756

 

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

    

      40 000

 

75647

Pobór podatków

a)wydatki bieżące

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

      40 000

      40 000

40 000

757

 

Obsługa długu publicznego

    70 000

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

 

70 000

70 000

758

 

Różne rozliczenia

125 172

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

a)wydatki bieżące

125 172

125 172

801

 

Oświata i wychowanie

6 008 208

 

80101

Szkoły podstawowe

a)wydatki bieżące, w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników

- pochodne od wynagrodzeń

b)wydatki majątkowe/spłata zadłużenia 227 800 zł, modernizacja budynku szkoły przy ul. Sobieskiego 345 507zł

budowa boisk „Wędrowiec” 195 000 zł

3 935 874

3 167 567

2 205 102

455 134

768 307

 

 

 

80104

Przedszkola

a)wydatki bieżące, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników

-pochodne od wynagrodzeń

404 776

404 776

311 709

64 337

 

80110

Gimnazja

a)wydatki bieżące, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników

-pochodne od wynagrodzeń

b)wydatki majątkowe

1 470 408

1 352 258

 1 004 234

207 274

118 150

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

 a)wydatki bieżące

130 000

130 000   


 

 

80146

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

a)wydatki bieżące

24 293

24 293

 

80195

Pozostała działalność

a)wydatki bieżące /sport w szkole 10 000 zł , odpisy na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów 32 857 zł/

      42 857

 

42 857

851

 

85154

Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a)wydatki bieżące, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników

-dotacje

-pochodne od wynagrodzeń

80 000

80 000

80 000

7 470

40 000

1 460

852

 

Opieka społeczna

2 249 790

 

85203

Ośrodki wsparcia

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników

-pochodne od wynagrodzeń

256 500

256 500

   105 203

20 712

 

85212

Świadczenia rodzinne

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenie osobowe pracowników

-pochodne od wynagrodzeń

1 392 200

1392 200

20 890

4 112

 

85213

Składki na ubezpieczenia opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

a)wydatki bieżące

 

5 200

5 200

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze

a)wydatki bieżące

205 800

205 800

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

a)wydatki bieżące

150 000

150 000

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

a)wydatki bieżące, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników

-pochodne od wynagrodzeń

    123 320

123 320

78 428

15 434

 

85228

Usługi opiekuńcze

a)wydatki bieżące, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników

-pochodne od wynagrodzeń

16 770

16 770

        7 465

200

 

85295

Pozostała działalność

a)wydatki bieżące/dożywianie uczniów/

100 000

100 000

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 166 000

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a)wydatki bieżące,

b)wydatki majątkowe

715 000

115 000

600 000

 

90002

Gospodarka odpadami

a)wydatki bieżące

100 000

100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

a)wydatki bieżące

16 000

16 000

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a )wydatki bieżące

b)wydatki majątkowe

 

155 000

35 000

120 000

 

 

90015

Oświetlenie ulic

a)wydatki bieżące

 

      180 000

      180 000

 

921

 

Kultura dziedzictwa narodowego

a)wydatki bieżące w tym:

- dotacje

     500 840

500 840

500 840

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a)wydatki bieżące w tym:

- dotacje

317 650

     317 650

317 650

 

92116

Biblioteki

a)wydatki bieżące w tym:

- dotacje

183 190

183 190

183 190

926

 

Kultura fizyczna i sport

 

334 000

 

 

92601

Obiekty sportowe

a)wydatki majątkowe w tym:

- wpłata na rzecz  Związku Gmin Ziemi Lubaczowskiej/budowa kąpieliska Nowe Sioło/

270 000

270 000

 

     270 000      

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

a)wydatki bieżące w tym:

- dotacja

64 000

64 000

 

64 000

 

 

Ogółem wydatki

12 672 427

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Uchwały

Rady Miejskiej nr 10/II/2005

z dnia  31.03.2005r.

 

 

 

 

Podział dotacji dla instytucji kultury.

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zł.

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

500 840

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a )wydatki bieżące

dotacje

317 650

317 650

317 650

 

92116

Biblioteki

a)wydatki bieżące

dotacje

183 190

183 190

183 190

 

 

Ogółem

500 840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Uchwały

Rady Miejskiej nr 10/II/2005

z dnia 31.03.2005r..

 

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

 

Dochody.

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zł.

750

 

Administracja publiczna

60 612

 

75011

 

 

Urzędy wojewódzkie

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących zleconych z zakresu spraw obywatelskich

60 612

 

60 612

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony  prawa oraz sądownictwa

1 360

 

75101

 

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej

 

1 360

 

1 360

754

 

Bezpieczeństwo publiczne

7 000

 

75414

 

Obrona cywilna

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji utworzenie Gminnego Zespołu Reagowania

7 000

7 000

852

 

Opieka społeczna

1 701 500

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

Dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminie

256 500

256 500

 

85212

 

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacja celowa na zadania bieżące zlecone gminie

 

1 392 200

1 392 200

 

85213

 

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej

dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom

 

5 200

5 200

 

85214

 

 

Zasiłki i pomoc w naturze

dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom

 

47 600

47 600

 

 

 

O g ó ł e m

1 770 472

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki.

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zł..

750

 

Administracja publiczna

             60 612

 

75011

Urzędy wojewódzkie

a )wydatki bieżące w tym

-wynagrodzenia osobowe pracowników

             60 612

             60 612

            60 612

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa

 

1 360

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa

a)wydatki bieżące

 

1 360

1 360

754

 

Bezpieczeństwo publiczne

7 000

 

75414

Obrona cywilna

a)wydatki majątkowe

7 000

                  7 000

852

 

Opieka społeczna

1 701 500

 

85203

Ośrodki wsparcia

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenie osobowe pracowników

-pochodne od wynagrodzeń

              256 500

              256 500

              105 203

                20 712

 

85212

Świadczenia rodzinne

Wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenie osobowe pracowników

-pochodne od wynagrodzeń

1 392 200

1392 200

20 890

4 112

 

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

a)wydatki bieżące

 

5 200

5 200

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze

a)wydatki bieżące

47 600

47 600

 

 

O g ó ł e m

1 770 472

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Załącznik nr  5 do Uchwały

                                                                                                       Rady Miejskiej Nr 10/II/2005

                                                                                                        z  dnia 31.03.2005

 

 

 

Dochody i wydatki związane z dofinansowaniem zadań bieżących własnych.

 

Dochody

 

Dział

Rozdz.

Par.

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Kwota zł.

852

 

 

Pomoc Społeczna

    217 500

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze

Dotacja celowa na zadania bieżące

      78 200

      78 200

 

85219

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

Dotacja celowa na zadania bieżące

      89 300

      89 300

 

85295

 

Pozostała działalność

Dotacja celowa na zadania bieżące

      50 000

      50 000

 

 

 

Ogółem:

    217 500

 

Wydatki

 

Dział

Rozdz.

Par.

Nazwa działu , rozdziału i paragrafu

 Kwota zł

852

 

 

Opieka społeczna

    217 500

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze

a)wydatki bieżące

      78 200

      78 200

 

85219

 

Ośrodki pomocy Społecznej

a)wydatki bieżące w tym:

-wynagrodzenie osobowe pracowników

-pochodne od wynagrodzeń

      89 300

      89 300

      78 428

      10 872

 

85295

 

Pozostała działalność

a)wydatki bieżące

      50 000

      50 000

 

 

 

Ogółem:

    217 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do Uchwały

Rady Miejskiej Nr 10/II/2005

z dnia.31.03.2005r.

 

 

 

 

 

 

Podział dotacji z zakresu kultury fizycznej i sportu .

 

 

Dział

Rozdz.

Nazwa działu, rozdziału

Kwota zł.

926

 

Kultura fizyczna i sport

       64 000

 

92605

Organizacja imprez sportowych , rozpowszechnianie kultury fizycznej w sołectwach  Dachnów 20 000 zł, Stary Lubliniec 20 000 zł oraz Cieszanów 24 000 zł,

        64 000

 

 

Ogółem:

       64 000

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 do Uchwały

Rady Miejskiej nr 10/II/2005.

z dnia .31.03.2005

 

Wykaz zadań majątkowych.

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zł.

400

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

i wodę

 

            270 564

 

40002

Dostarczanie wody

a) wydatki majątkowe

modernizacji i włączenie istniejących zbiorników wodnych w Nowym Siole/spłata zaległości i roboty dodatkowe/

             270 564     

             270 564

 

 

600

 

Transport i łączność

80 000

 

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

a)wydatki majątkowe / pomoc finansowa dla

Województwa Podkarpackiego  /.

40 000

40 000

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

a)wydatki majątkowe / pomoc rzeczowa dla Powiatu

Lubaczowskiego/

40 000

40 000

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

                7 000

 

75414

Obrona cywilna

a)wydatki majątkowe

               7 000

               7 000

801

 

Oświata i wychowanie

            886 457

 

80101

Szkoły podstawowe

a)wydatki majątkowe - zapłata zaległych faktur 227 800, modernizacja budynku szkoły przy ul. Sobieskiego 345 507

 i budowa boisk „Wędrowiec” 195 000

             768 307

             768 307           

               

             

 

80110

Gimnazja

a)wydatki majątkowe 

118 150

118 150

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

             720 000

 

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a)wydatki majątkowe /budowa kanalizacji/

             600 000

             600 000

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a)wydatki majątkowe/rewitalizacja parku/

             120 000

             120 000

926

 

Kultura fizyczna i sport

             270 000

 

92601

Obiekty sportowe /budowa kąpieliska wpłata na rzecz  Związku. Gmin Ziemi Lubaczowskiej/

    

             270 000

 

 

O g ó ł e m.

       2 234 021          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Załącznik nr 8 do Uchwały

Rady Miejskiej nr 10/II/2005

 z dnia 31.03.2005.

 

 

Przychody i rozchody funduszu celowego.

 

 

Przychody

 

Dział

Rozdz.

Par.

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Kwota zł.

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona

Środowiska

         

          18 200

 

90011

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

          18 200

 

 

069

Wpływy z różnych opłat

         18 200

 

 

 

O g ó ł e m

         18 200

 

 

Wydatki

 

Dział

Rozdz.

Par.

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Kwota zł.

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

18 200

 

90011

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

      18 200

 

 

4300

Wydatki bieżące /utylizacja padłych zwierząt 2 000 zł,

badania opryskiwaczy 3 000 zł, badania gleb 2 000 zł,

szkolenia związane z ochroną środowiska 3 000 zł,

zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów8 200 zł.

18 200

 

 

 

 

 

 

O g ó ł e m

18 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 9 do Uchwały

Rady Miejskiej nr 10/II/2005

z dnia 31.03.2005.

 

 

 

 

 Plan przychodów i wydatków „Jednostek Budżetowych”.

 

 

Ustala się plan przychodów w wysokości 124 086 zł i wydatki w wysokości 124 086 zł

„Dochodów jednostek budżetowych”.

 

 

 

 

Placówka

Przychody

Rozchody

Zespół Szkół Podstawowych w Cieszanowie

31 400

 

31 400

 

Zespół Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu

 

5 700

 

5 700

Szkoła Podstawowa w Nowym

Siole

2 300

2 300

Szkoła Podstawowa w

Niemstowie

 

2 300

 

2 300

Szkoła Podstawowa w

Chotylubiu

 

905

905

Szkoła Podstawowa w

Kowalówce

1670

1670

Zespół Szkół Publicznych w

Dachnowie

29 500 

29 500

Samorządowe Przedszkole w

Cieszanowie

 

39 990

39 990

Samorządowe Przedszkole w

Dachnowie

10 321

10 321

Razem:

124 086

124 086

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Załącznik nr 10 do Uchwały

                                                                                                      Rady Miejskiej Nr  10/II/2005

                                                                                                       z dnia  31.03.2005r.

 

 

 

 

 

 

Przychody i wydatki Zakładu budżetowego „Zakład Obsługi Gminy”

 

 

 

Ustala się przychody Zakładu budżetowego „Zakład Obsługi Gminy”

w wysokości   1 503 979 zł, oraz wydatki  w wysokości 1 503 979 zł.