artykuł nr 1

UCHWAŁA    NR 9/ I /2005

Rady   Miejskiej    w    Cieszanowie  

z dnia   4 marca 2005 r.

 


w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr 15/11/2002 Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia diet za udział w pracach Rady i jej organach oraz zmian do uchwały Nr 25/111/2002 z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała będzie dieta .

Działając na podstawie art. 25,ust. 4,8 oraz art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala , co następuje

W uchwale Nr 15/11/2002 Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 2002 r.w sprawie ustalenia diet za udział w pracach Rady i jej organach wprowadza się następujące zmiany :

§ 1

§  1 pkt. 1   otrzymuje brzmienie : „ Ustalić dietę miesięczną dla radnych w wysokości 42 % minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy" . §  1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie : „ Ustalić dietę miesięczną dla Przewodniczących Komisji w wysokości 52 % minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy „. §  1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie : „ Ustalić dietę miesięczną dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie w wysokości   72 % minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy"

§  1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie : „ Ustalić dietę miesięczną dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie   w wysokości 62 % minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy "


§   2

W uchwale Nr 25/111/2002 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta

Wprowadza się następujące zmiany :

§ 1 otrzymuje brzmienie : „ Ustalić miesięczną dietę dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej w wysokości 22 % minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy " .

§ 3

Pozostałe postanowienia uchwały Nr 15/11/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. Oraz uchwały Nr 25/111/2002 z dnia 31 grudnia 2002 r. pozostają bez zmian

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .