artykuł nr 1


Uchwała Nr 8/1/2005

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 4 marca 2005 r.


w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów .

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 , pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowaików samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz .U. Nr 61 , poz. 708 , z późn. zm./

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

§ 2

1)  wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4 000 zł,

2)  dodatek funkcyjny w wysokości   1 100 zł,

3)  dodatek specjalny - określa uchwała Nr 4/1/2005 r. Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia
4 marca 2005 r. w sprawie dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów ,

4)  pozostałe składniki wynagrodzenia przyznawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 3

Traci moc uchwała Nr 28/IW 2004 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 kwietnia 2004 r.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Cieszanów, a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005roku.