artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr 7/I/2005

RADY MIEJSKIEJ w CIESZANOWIE

Z dnia 4 marca 2005 r.

w sprawie   utworzenia dochodów jednostek budżetowych.

§ 1

Działając na podstawie art.18 a ustawy z dnia 26 listopada 1998roku o finansach publicznych (Dz.U. 2003 r. nr 15, poz. 148, z późniejszymi zmianami oraz art. 18, ust. 2,pkt. 9, lit. H, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami Rada Miejska w Cieszanowie postanawia:

Tworzy się z dniem 1 marca 2003 r. dochody jednostek budżetowych w przedszkolach i szkołach istniejących na terenie Miasta i Gminy Cieszanów:

-    Zespół Szkół Publicznych w Cieszanowie,

-    Zespół Szkół Publicznych w Dachnowie,

-   Zespół Szkół Publicznych w Nowym Lublińcu,

-   Szkoła Podstawowa w Nowym Siole,

-   Szkoła Podstawowa w Kowalówce,

-   Szkoła Podstawowa w Niemstowie,

-  Szkoła podstawowa w Chotylubiu,

-  Samorządowe Przedszkole w Cieszanowie,

-  Samorządowe Przedszkole w Dachnowie.

§ 2

Dochodami jednostek budżetowych są środki finansowe gromadzone przez wszystkie szkoły i przedszkola wymienione w § 1 na wyodrębnionym rachunku bankowym:

1)             z tytułów określonych w ustawie o finansach publicznych,

2)      z tytułu dochodów z najmu oraz dzierżawy mienia oddanego jednostce budżetowej w
zarząd bądź użytkowanie(np. korzystanie z sali gimnastycznej, najem pomieszczeń
szkolnych na imprezy okazjonalne),

3)             z tytułu miesięcznych opłat stałych za uczęszczanie dzieci do samorządowych
przedszkoli,

4)             z tytułu dochodów za : sprzedaż drewna okazjonalne pozyskanego na działce szkolnej
lub przedszkolnej, stłuczki szklanej, sprzątanie przez uczniów przystanków PKS,
usługi ksero, noclegi w schroniskach szkolnych, prowizje zakładów ubezpieczeniowych,
zyski z działalności handlowej szkoły,

5)             z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku
bankowym

8) nawiązki orzeczone przez sąd na rzecz szkół

§ 3

Dochody jednostek budżetowych przeznacza się na:

1)             cele wskazane w ustawie o finansach publicznych,

2)             remont lub odtworzenie mienia oddanego jednostce budżetowej w zarząd,

3)             poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań przedszkoli i szkół,

4)      działalności przedszkoli i szkół w zakresie krajoznawstwa, turystyki i sportu, w tym
koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, opłat sędziowskich,

5)             zakup nagród i dyplomów dla uczniów,

6)             środków czystości dla przedszkoli i szkół,

7)             zakup pomocy naukowych i wyposażenia dla przedszkoli i szkół,

8)             finansowanie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych w ramowym planie
nauczania na zwiększenie liczby godzin zajęć edukacyjnych oraz na realizację ścieżek
edukacyjnych oraz zajęcia nadobowiązkowe,

9)             wydawanie duplikatów świadectw szkolnych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§ 5

Uchwała wchodzi wżycie z dniem 1 marca 2005 roku.