artykuł nr 1

Uchwała Nr 6/1/2005

RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE

z dnia 4 marca 2005

w sprawie nieodpłatnego przekazania gruntów mienia komunalnego Gminy Cieszanów na rzecz

Powiatu Lubaczowskiego.

W wykonaniu postanowień art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tekst jednolity 2001r. Dz.UNr.142. poz. 1591 zpóźn. zm. /oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity z 2004r. Dz.U.Nr.261 poz.2603.

RADA MIEJSKA W CIESZANOWIE postanawia :

§1

Przychylić się do wniosku Powiatu Lubaczowskiego z dnia 18-02-2005r. i przekazać nieodpłatnie na rzecz Powiatu Lubaczowskiego grunty stanowiące własność Gminy Cieszanów - drogi powiatowe.

1.Cieszanów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr nr: 4487 o pow.

0,1582 ha, 4483 o pow. 0,6446 ha, 4452 o pow. 0,2324 ha, objętej księgą wieczystą Kw nr 40819, stanowiącej drogę powiatową Nr 1652 R - ul. Czereśnie/

2.Cieszanów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 4547 o pow. 1,8446

ha, objętej księgą wieczystą Kw nr 40819, stanowiącej drogę powiatową Nr 1652 R - ul. Leśna

3.Cieszanów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 2276 o pow. 0,1354

ha, objętej księgą wieczystą Kw nr 40819, stanowiącej drogę powiatową Nr 1654 R - ul. Dworcowa

4.Cieszanów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 2330 o pow. 0,1957

ha, objętej księgą wieczystą Kw nr 40819, stanowiącej drogę powiatową Nr 1655 R - ul. Dąbala

5.Cieszanów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 2273 o pow.

0,0999 ha, objętej księgą wieczystą Kw nr 40819, stanowiącej drogę powiatową Nr 1653 R-ul. Witosa

6.Gorajec, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr nr: 227 o pow.
6,69 ha objętej księgą wieczystą Kw nr 40893, 235/5 o pow. 0,59 ha objętej księgą
wieczystą Kw nr 42326, stanowiącej drogę powiatową Nr 1646 R Kowalówka -
Gorajec -Nowe Sioło

7  Nowe Sioło oznaczeń gruntów jako działka nr 1212/1 o pow. 0,99 ha.

objętej księgą wieczystą ku nr ; I 247. stanowiącej drogę powiatową Nr 1646 R Kowalówka -

Gorajec - Nowe Sioło

§2

 

Wyżej wymienione nieruchomości zostaną przekazane pod warunkiem że będą wykorzystane na

cele publiczne, tj. drogi publiczne

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Cieszanowie

§4


Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.