artykuł nr 1

Uchwała Nr 5/I/2005

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 4 marca 2005 r.

w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl zadania Gminy Cieszanów w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5, art. 18 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

0            samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 lr. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku

z art. 39 i 40 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości

1            przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nrl47, poz.1231, z późn. zm.), a
także na podstawie uchwały Nr 262/2004 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25
listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl
zadania Miasta i Gminy Cieszanów w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców.

Rada Miejska w Cieszanowie

uchwala co następuje:

§1

1.  Gmina Cieszanów powierza gminie Miejskiej Przemyśl zadanie Gminy Cieszanów w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców Gminy Cieszanów.

2.             Zadanie, o którym mowa w ust. 1 realizowane będzie w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Przemyślu z siedzibą w Żurawicy.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.