artykuł nr 1

 

Uchwała Nr  4/ I /2005

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia   04 marca 2005 r.

w sprawie dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

Działając  na podstawie  art.18  ust.2, pkt.  2     ustawy z dnia 8  marca  1990 r.

0  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 7 ust. la
Rozporządzenia Rady Ministrów z 26  lipca 2000 r.  w sprawie zasad wynagradzania

1 wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin,
starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 61, poz. 707, z 2001 r. Nr
34, poz. 392 oraz z 2002 r. Nr 157, poz. 1308, Nr 210, poz. 1784/

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co następuje:

§1

Przyznaje się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§2

Realizację uchwały zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Cieszanów a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 12 grudnia 2004 r. do 11 grudnia 2005r.